Month: <span>февруари 2015</span>

Нови санкции в режима за земеделските земи

През 2014 г. с изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) беше ограничена възможността чуждестранни физически и юридически лица да придобиват земеделски земи. По-конкретно забраната за притежание на земеделска земя беше въведена за: Търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен […]
Read More

Национална програма за саниране на жилища

Националната програма за енергийна ефективност дава възможност на собствениците на редица жилищни сгради да се възползват от безвъзмездно финансиране на ремонтните дейности по обновяване на сградата с цел повишаване топлинния комфорт и подобряване качеството на жизнената среда. Безвъзмездната финансова помощ е в размера на разходите по обновяването, отпуска се след приключване на ремонтните дейности и […]
Read More

Намалени цени на електроенергията от биомаса

ДКЕВР прие Решение No Ц-1 от 28.01.2015 г. с което определи, считано от 01.02.2015 г., нови по-ниски преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници (ВИ) – биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци. Намалението на преференциалните цени беше наложено след проведено на […]
Read More