Month: <span>декември 2015</span>

Нов закон за счетоводството

От 01.01.2016 г. влиза в сила нов Закон за счетоводството, с който се въвеждат редица новости в нормативна уредба относно финансовите отчети на предприятията, изискванията към годишните финансови отчети, извършването на независим финансов одит, обявяването на финансови отчети, съхраняването на счетоводна информация. 1. Категории предприятия Новият закон разделя предприятията на няколко категории, като принадлежността към […]
Read More

Без преференции за проекти от биомаса след 01.01.16

Съгласно действащата законодателна уредба от задължително изкупуване на електроенергия по преференциални цени продължават да се възползват електрически централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони, които отговарят на следните изисквания: а) имат инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW и използват […]
Read More