Month: <span>януари 2015</span>

Безплатни SMS известия за собственици на недвижими имоти

От началото на 2015 г. мобилните услуги по SMS известяване на Службите по вписванията към Агенция по вписванията стават безплатни за собствениците на недвижими имоти в България. Чрез тази услуга Службите по вписванията предоставят информация за вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите по вписванията, откази за вписване и определения на окръжните съдилища във връзка с […]
Read More

ВАС потвърди решението на БНБ за отнемане лиценза на КТБ

Върховният административен съд в тричленен състав остави без разглеждане жалбите на най- големите акционери в КТБ, поради липса на директен правен интерес от обжалване. Според мотивите на съда акционерите са само косвено засегнати от предприетите специални мерки, а единствено КТБ чрез своите органи на управление би имала директен правен интерес да обжалва решението на надзорния […]
Read More

5% отстъпка от ДОД само за електронни ГДД

Според последните изменения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица единствено лицата, подали своята данъчна декларация по електронен път, получават отстъпка от 5% върху данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и платят данъка си в законоустановения срок – до 30-ти април. Предишните разпоредби на закона позволяваха на лицата, […]
Read More

Доклад за определяне на преференциални цени на ел. енергия, произведена от биомаса

На 08.01.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР ще се проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическа енергия, произведена от биомаса Работна група към ДКЕВР е изготвила доклад, съгласно който се предлага изменение на действащите преференциални цени на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВИ) – биомаса […]
Read More

ДКЕВР определи пределни цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

След проведено публично обсъждане ДКЕВР определи пределни цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия през 2015 г. С Решение No Ц-26 от 19.12.2014 г. ДКЕВР определи пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия считано от 01.01.2015 г., както следва: а. Пределна цена за сключване на сделки на пазара […]
Read More