Month: <span>март 2015</span>

Изменения в Закона за Търговския регистър

С приетите изменения в Закона за търговския регистър (ЗТР) националното законодателство се привежда в съответствие с европейското чрез транспониране на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО и Директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на […]
Read More

Изменения в закона за енергетиката

Ограничаване преференциите за ВЕИ Законодателни промени, инкорпорирани в преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, доведоха до изрична отмяна на преференциите за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. Отменени са насърченията, свързани с изкупуване на електроенергията на преференциални цени, по отношение на всички енергийни обекти, които не са въведени в експлоатация към датата […]
Read More