Професионален опит,
креативен подход,
индивидуално отношение

За нас

Нашият екип комбинира отлични правни и професионални умения, креативно мислене, международен опит и познания на индустрията в детайли.

Ние сме в състояние да предложим пълен обхват от правни услуги във всички важни области на бизнес правото. Фокусът на нашата работа са сделки по вливания и придобивания, банкови финансирания, корпоративно право, търговски договори и регулаторно съответствие. Ние разполагаме и със силно развит опит в някои тясно специализирани области като енергийно право, трудово право, данъчно право, интелектуална собственост, имиграционно право и недвижими имоти.

Адвокатско дружество Николов и съдружници е доверен правен консултант на голям брой български и международни инвеститори. Мултинационални компании, международни инвеститори, както и малки и средни семейни бизнеси разчитат на нашите услуги. Гордеем се с дългогодишното си сътрудничество с нашите клиенти, които оценяват нашата лоялност, отдаденост и професионален подход.

Практика

Банково право и финанси

Нашият екип е участвал в многобройни сделки, съветвайки клиенти, както от страна на кредитора, така и на длъжника. Имаме разбиране за различните подходи и изисквания на заемателите, заемополучателите и инвеститорите в настоящата нелека ситуация на кредитния пазар...

Корпоративно право / Сливания и придобивания

Услугите в областта на корпоративното и търговското право, сливанията и придобиванията (M&A), представляват съществена част от нашата практика. Обслужваме международни клиенти в различни сектори на икономиката и ги консултираме по повод множество корпоративни и търговски въпроси, възникнали в хода на тяхната дейност...

Несъстоятелност / Корпоративно преструктуриране

Глобалната икономическа криза предизвиква трудности пред немалка част от бизнеса. Резултатът бе нарастващ брой ангажименти за прекратяване и ликвидация на бизнеси, стартиране на производства по несъстоятелност, както и вътрешногрупови реорганизации и преструктуриране на дейности...

Енергийно право

Енергетиката е един от най- важните и бързо променящи се сектори на икономиката, както на глобално, така и на национално ниво. Световните проблеми, свързани с намаляване емисиите на парникови газове, нарастващото глобално търсене, сигурността на доставките и застаряващите енергийни съоръжения, се съчетават със спецификите на българския енергиен пазар...

Трудово право

Трудовото право в България е един от най-„консервативните“ отрасли на нашата правна система. От друга страна, трудовото право е сред най- непостоянните и бързо-променящи се сфери на правото в ЕС и по света и именно това е предизвикателството в нашата местна трудовоправна доктрина, съдебна практика и законодателство...

Имиграционно право

Убедени сме, че развитието на бизнеса днес е глобално приключение и предизвикателство. Многонационалните компании се нуждаят от интегрирани решения за ключови трудовоправни и имиграционни въпроси при работа в рамките на различни юрисдикции. Корпорации с международна дейност преместват служителите си по целия свят, но трябва да правят това ефективно...

Недвижими имоти

По време на бума на сделките с недвижими имоти в Източна Европа и България през първите години на този век, нашите адвокати натрупаха солиден опит, съветвайки български и чуждестранни инвеститори в процеса на финансиране, придобиване на недвижими имоти и последващото им застрояване със сгради и съоръжения от различен тип и мащаб...

Технологично, медийно и телекомуникационно право

Технологичният, медийният и телекомуникационен сектори (ТМТ) са едни от най-динамично развиващите се сфери на правото, отразяващи бързите и радикални промени в обществената среда. През последните няколко години българското право в областта на ТМТ претърпя значителен напредък, опитвайки се да се хармонизира успешно с международните стандарти и достиженията на правото на Европейския съюз...

Правни новини

Промени в Закона за управление на етажната собственост

С бр. 82 от 29.09.2023 г. на Държавен вестник бяха приети множество изменения в Закона за управление на етажната собственост. В статията сме обобщили тематично някои от най-важните нововъведения. Електронни документи Считано от 01.01.2024

Сподели:

Share on linkedin

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

От 01.06.2021 г. влязоха в сила промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност („ЗТМТМ“) и в Закона за чужденците в Република България („ЗЧРБ“), с които се въвеждат значителни изменения в процедурите, уреждащи

Сподели:

Share on linkedin

Нови европейски програми в подкрепа на българския бизнес

Регистрираните в България юридически лица ще могат да се възползват от две нови програми за подпомагане с цел преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Програмите са част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 –

Сподели:

Share on linkedin

Последни новини

Изменения в Кодекса на труда

В Държавен вестник брой 27, от дата 29.03.2024 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда относно работата от разстояние. Промените влязоха в сила от 01.04.2024 г. В статията сме

Сподели:

Share on linkedin

Успешна сертификация по стандартите ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че Адвокатско дружество Николов и съдружници беше успешно сертифицирано от Lloyd’s Register по стандарта ISO 9001: 2015. Успешно преминатият сертификационен процес потвърди, че системите за управление на качеството на

Сподели:

Share on linkedin

Предстоящи промени за централите на биомаса

Към настоящия момент от задължително изкупуване на електроенергия по преференциални цени продължават да се възползват електрически централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии,

Сподели:

Share on linkedin