Доклад за определяне на преференциални цени на ел. енергия, произведена от биомаса

На 08.01.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР ще се проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическа енергия, произведена от биомаса

Работна група към ДКЕВР е изготвила доклад, съгласно който се предлага изменение на действащите преференциални цени на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВИ) – биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци.

Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), ДКЕВР ежегодно (т.е. веднъж годишно) в срок до 30 юни определя преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от ВИ. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗЕВИ Комисията разполага с правомощие да определя/изменя преференциалните цени и в случаите, когато в резултат на анализ на ценообразуващите елементи констатира съществено изменение на някой от тях. Съгласно §1, т.28 от ДР на ЗЕВИ „съществено изменение на ценообразуващ елемент” е такова изменение, при което се констатира разлика с повече от 10% в стойността на ценообразуващия елемент след момента на определяне на преференциалната цена.

Работната група към ДКЕВР е установила съществено изменение на един от ценообразуващите елементи (разходите за суровини) при определяне на преференциалната цена на електрическа енергия, произведена от директно или индиректно изгаряне на биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци.

С доклада работната група предлага намаление в преференциалните цени. Намалението варира между 32%-34% при цените за електроенергия, произведена от директно изгаряне на биомаса, и между 13%-15% при цените за електроенергия, произведена от индиректно изгаряне чрез термична газификация на биомаса.

Share: