Нови европейски програми в подкрепа на българския бизнес

Регистрираните в България юридически лица ще могат да се възползват от две нови програми за подпомагане с цел преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Програмите са част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., по-конкретно това са процедурите „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500,000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“. Окончателните срокове и условия по процедурите ще станат ясни с откриването им за кандидатстване, което се очаква скоро.

1. Процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500,000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Процедурата е предназначена за осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500,000 лв. през 2019 г.

Максималният размер на помощта по програмата се очаква да бъде 50,000 лв., като средствата ще могат да се разходват в рамките на три месеца за текущи оперативни разходи като: разходи за суровини, материали и консумативи, разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи), разходи за персонал, включително разходи за възнаграждения и осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

По първоначални данни по програмата ще могат да кандидатстват български юридически лица или еднолични търговци, които:

(i)     Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), през които са извършвали стопанска дейност;

(ii)    Могат да бъдат категоризирани като малки предприятия;

(iii)   Реализирали са оборот за 2019 г. – равен на или надвишаващ 500,000 лв.;

(iv)  Регистрирали са спад от поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец през  2019 г.;

(v)     Не са недопустими кандидати съобразно други планове и програми, финансирани със средства на  ЕС;

(vi)   Не са предприятия, попадащи в изрично изключените сектори, в това число предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности по преработка и/или маркетинг на горски продукти, предприятие от сектор рибарство и аквакултури, сектор „Финансови и застрахователни дейности“, както и предприятия от сектор „Организиране на хазартни игри“ и други.

2. Процедура адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Процедурата е предназначена за предоставяне подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в условията на пандемията от COVID-19.

Съгласно обявената първоначална информация помощта ще е в размер на минимум 3,000 лв., докато максимална стойност на финансирането ще зависи от вида на предприятието: (i) за микро предприятия – до 15,000 лв.; (ii) за малки предприятия – до 30,000 лв.; и за средни предприятия – до 75,000 лв.

Помощта може да бъде разходвана за срок от девет месеца за разходи, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд и адаптиране процесите и организацията на работа.

Допустимите разходи включат:

(i)   Разходи за дълготрайни материални активи, дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи и строително-монтажни работи, свързани с осигуряване на колективни средства за защита и оборудване за хигиенизиране и дезинфекция.

(ii)     Разходи за реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

  • Осигуряване на физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;
  • Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между  отделните помещения;
  • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;
  • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп, софтуер за отчитане на дистанционна работа и други.

По първоначални данни по програмата ще могат да кандидатстват български юридически лица или еднолични търговци, които отговарят на следните условия:

(i)      Могат да бъдат категоризирани като микро, малко или средно предприятие;

(ii)     Имат минимум една приключена финансова година (2019 г.), през която са извършвали стопанска дейност;

(iii)    Не са недопустими кандидати съобразно други планове и програми, финансирани със средства на ЕС;

(iv)   Не са предприятия, попадащи и в изрично изключените сектори, в това число предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти; предприятия от сектор рибарство и аквакултури; предприятия от сектор „Финансови и застрахователни дейности“, както и предприятия от сектор „Организиране на хазартни игри“ и др.

Share: