Дружествата без дейност няма да подават ежегодно декларации в търговския регистър

С изменения в Закона за счетоводството, обнародвани в Държавен вестник, бр. 92 от 17.11.2017 г., дружествата без дейност бяха освободени от задължението да публикуват годишни финансови отчети. Вместо това за тях бе въведено задължението да подават ежегодно декларация за липса на дейност в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в срок до 31 март на годината, следваща съответната отчетна година.

С последните изменения в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г., законодателят допълнително облекчи административната тежест за дружествата без дейност, като съгласно последната редакция на закона липсата на дейност се декларира еднократно с декларация по образец, утвърден от Министъра на финансите.

Важно е да се отбележи, че предвиденият облекчен ред за еднократно деклариране се прилага за новите отчетни периоди след 01.01.2020 г., което означава, че за отчетната 2019 г. дружествата без дейност трябва отново да подадат декларация в срок до 31.03.2020 г., макар и да са подали такава за отчетната 2018 г.

За следващите отчетни периоди дружествата без дейност, които вече са декларирали това обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в срок до 31.03.2020 г., няма да имат задължение да подават нова декларация.

Във връзка с приетите промени със заповед ЗМФ-12-63 от 30.12.2019 г. Министърът на финансите утвърди и нов образец на декларацията за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

В случай че дружество започне да осъществява дейност, то за него се възстановява задължението да публикува в срок годишния си финансов отчет.

Share: