Без преференции за проекти от биомаса след 01.01.16

Съгласно действащата законодателна уредба от задължително изкупуване на електроенергия по преференциални цени продължават да се възползват електрически централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони, които отговарят на следните изисквания:

а) имат инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW и използват биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто; или

б) имат инсталирана електрическа мощност 500 kW и използват биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство.

Преференциите отпадат и за горните типове централи след 01.01.2016 г. Изменения в режима на преференциалното изкупуване на електроенергията от биомаса централи, които водят до отпадане на задължението за изкупуване по преференциални цени на произведената енергия от нови биомаса централи, въведени в експлоатация след 01.01.2016 г, бяха приети с преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, който беше обнародван в Държавен вестник на 18.12.2015 г.

Междувременно, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви новите, по-ниски преференциални цени за електричеството, изкупувано от част от биомаса централите. Засегнати от намалените цени са биомаса централи с инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW, използващи биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто. За тях, считано от 01.12.2015 г. влизат в сила следните преференциални цени:

  • 376,78 лв./MWh – за централите с инсталирана мощност до 500 kW (при цена до 30.11.2015 г. от 483,81 лв. / MWh); и
  • 347,46 лв./MWh – за централите с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW (при цена до 30.11.2015 г. от 450,09 лв./MWh).

Съществени промени в ценообразуващи елементи (според доклада на комисията) водят до намаляване и на преференциалната цена за изкупуване на енергия от централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, с инсталирана мощност до 500 kW. За тях цената за изкупуване е намалена от 397,09 лв./MWh на 349.06 лв./MWh.

На практика новите цени ще важат само за централи, въведени в експлоатация в периода от 1 до 31 декември 2015 г.

Share: