АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

От 01.06.2021 г. влязоха в сила промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност („ЗТМТМ“) и в Закона за чужденците в Република България („ЗЧРБ“), с които се въвеждат значителни изменения в процедурите, уреждащи законното пребиваване и работа в България на чужденци от трети страни. Най-съществените от тях засягат издаването на разрешения за пребиваване и работа тип Синя карта на Европейския съюз и Единното разрешение за пребиваване и работа.

1.     Общи промени

Преди измененията процедурата включваше два етапа – пред Агенция по заетостта („АЗ“) и съответното административно звено – дирекция / отдел / сектор / група „Миграция“ („Миграция“). С влизането в сила на измененията необходимите документи вече се подават еднократно пред съответното административно звено при Миграция, което осъществява цялостната координация на процеса, препращайки нужните документи и събирайки становища от останалите компетентни институции (напр. Агенция по заетостта и Държавна агенция „Национална сигурност“). С измененията е въведена задължителна електронна комуникация както между институциите, така и със заявителя.

Промени има и сроковете за приключване на производството по издаване на разрешенията, които завършват с окончателното становище на директора на Миграция. Новост в режима е и възможността самият чужденец при наличие на друго разрешение за пребиваване в страната да стартира процедурата, подавайки всички необходими документи, включително и тези, изготвени от работодателя.

2.     Синя карта на ЕС

Най-важните промени са фокусирани върху висококвалифицираната заетост. В най-общия случай – когато чужденецът предстои тепърва да се установи на територията на страната, инициатор на производството по издаване на разрешение тип Синя карта на ЕС е работодателят, който подава в Миграция заявление, придружено с всички необходими документи. Подават се документите, които до момента бяха изисквани от Агенцията по заетостта за издаване на разрешение за достъп до пазара на труда наред с изискваните при предходния режим за издаване на разрешението за пребиваване.

При наличие на нередовност в тях Миграция предоставя 7-дневен срок за отстраняването ѝ, след което те се препращат към Агенция по заетостта (в срок до 14 дни от подаването им) и Държавна агенция „Национална сигурност“, които на свой ред трябва в 14-дневен срок да предоставят задължителни становища.

В тридневен срок от постъпване на становищата на Агенцията по заетостта и Държавна агенция „Национална сигурност“ Миграция уведомява работодателя за одобряване на документите, като изпраща същото уведомление и до дирекция „Консулски отношения“. От своя страна, необходимо е работодателят да съобщи за това на чужденеца, който в срок от 20 дни трябва да предприеме действия по издаване на виза за дългосрочно пребиваване.

След издаването на визата чужденецът в 7-дневен срок от влизането си в България трябва да се яви лично в Миграция за приключване на процедурата и получаване на разрешението за пребиваване.

При наличие на валидно разрешение за продължително пребиваване, когато производството е започнало по инициатива на чужденеца, необходимо е документите да бъдат подадени в срок от 60 дни преди изтичане на текущото разрешение за пребиваване.

ЗЧРБ въвежда и нов максимален срок за приключване на процедурата, а именно – 3 месеца от подаване на документите.

3.     Единно разрешение за пребиваване и работа

Единното разрешение за пребиваване и работа също е предмет на законодателни изменения. Вече отпада изискването работодателят да провежда предварително проучване на пазара на труда чрез обявяване на свободно работно място в бюрото по труда. Значително улеснение представлява и новопредвидената възможност чужденецът да пребивава на територията на България по време на процедурата, наред с удължения срок на разрешението, което вече може да бъде издадено за срок от 3 години.

Производството отново протича на едно гише – пред Миграция, и започва по инициатива на работодателя или на чужденеца (при наличие на валидно разрешение за пребиваване), откъдето документите се препращат към Агенцията по заетостта (в 14-дневен срок) и Държавна агенция „Национална сигурност“. Срокът за отстраняване на нередовност отново е 7 дни.

Становищата на Агенцията по заетостта и Държавна агенция „Национална сигурност“ трябва да бъдат предоставени съответно в срок от 14 и 15 дни от изпращане на документите към посочените институции, а работодателят и дирекция „Консулски отношения“ се уведомяват в 3-дневен срок от полученото одобрение по електронен път. Чужденецът отново разполага с 20 дни, за да предприеме действия по издаване на виза за дългосрочно пребиваване.

В срок от 14 дни от пристигането си в България той трябва да се яви в Миграция за финализиране на процедурата.

Максималният срок за приключване на производството и издаване на разрешението е два месеца. При иницииране от страна на чужденеца документите е необходимо да бъдат подадени в срок от два месеца преди изтичане на текущото разрешение за пребиваване.

4.     Други изменения

Аналогични промени, отнасящи се до подаване на документите на едно гише, са предвидени и в процедурата по вътрешнокорпоративен трансфер и сезонна заетост, като и в двата случая чужденците трябва да се намират извън пределите на Република България.

Share: