Category: <span>Правни сигнали</span>

Промени в Закона за управление на етажната собственост

С бр. 82 от 29.09.2023 г. на Държавен вестник бяха приети множество изменения в Закона за управление на етажната собственост. В статията сме обобщили тематично някои от най-важните нововъведения. Електронни документи Считано от 01.01.2024 г. се въвежда възможност за електронно протоколиране и съхраняване на информацията, отнасяща се до етажната собственост. Така вече книгата на етажната […]
Read More

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

От 01.06.2021 г. влязоха в сила промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност („ЗТМТМ“) и в Закона за чужденците в Република България („ЗЧРБ“), с които се въвеждат значителни изменения в процедурите, уреждащи законното пребиваване и работа в България на чужденци от трети страни. Най-съществените от тях засягат издаването на разрешения за пребиваване и […]
Read More

Нови европейски програми в подкрепа на българския бизнес

Регистрираните в България юридически лица ще могат да се възползват от две нови програми за подпомагане с цел преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Програмите са част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., по-конкретно това са процедурите „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500,000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията […]
Read More

Правила във време на извънредна епидемична обстановка

На 14.05.2020 г. влязоха в сила промените, предвидени в Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето. Тези промени разширяват правомощията на Министерския съвет и Министъра на здравеопазването, така че прилагането на противоепидемичните мерки да бъде гарантирано и след отмяната на извънредното положение в страната посредством обявяване на извънредна епидемична обстановка след 13.05.2020 г. […]
Read More

Дружествата без дейност няма да подават ежегодно декларации в търговския регистър

С изменения в Закона за счетоводството, обнародвани в Държавен вестник, бр. 92 от 17.11.2017 г., дружествата без дейност бяха освободени от задължението да публикуват годишни финансови отчети. Вместо това за тях бе въведено задължението да подават ежегодно декларация за липса на дейност в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в срок […]
Read More

Нов закон за кредитите за недвижими имоти

На 02.08.2016 г. влезе в сила нов закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (по-нататък „ЗКНИП“), с който в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 04.02.2014 г. Законът се прилага за договори за кредит за недвижими имоти, сключени след влизането му в сила от потребители, като […]
Read More

Нов закон за трудовата миграция и мобилност

От 21.05.2016 г. влиза в сила нов Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). Основни цели на закона Новият ЗТМТМ има за цел, от една страна, да хармонизира българското законодателство в областта на свободното движение на работници и заетостта на чужденци – граждани на трети държави, на територията на Република България с актовете на […]
Read More

Списък на професиите с недостиг на специалисти

Одобрен е Списъкът на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда. Списъкът се издава във връзка с последните изменения в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България и по-конкретно изменения, касаещи режима на висококвалифицираната заетост на чужденци. […]
Read More

Нов закон за счетоводството

От 01.01.2016 г. влиза в сила нов Закон за счетоводството, с който се въвеждат редица новости в нормативна уредба относно финансовите отчети на предприятията, изискванията към годишните финансови отчети, извършването на независим финансов одит, обявяването на финансови отчети, съхраняването на счетоводна информация. 1. Категории предприятия Новият закон разделя предприятията на няколко категории, като принадлежността към […]
Read More

Без преференции за проекти от биомаса след 01.01.16

Съгласно действащата законодателна уредба от задължително изкупуване на електроенергия по преференциални цени продължават да се възползват електрически централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони, които отговарят на следните изисквания: а) имат инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW и използват […]
Read More