Category: <span>Гражданско право</span>

Предстоящи промени за централите на биомаса

Към настоящия момент от задължително изкупуване на електроенергия по преференциални цени продължават да се възползват електрически централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони, които отговарят на следните изисквания: а) имат инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW и използват биомаса, […]
Read More

Промени в Закона за защита на потребителите

От 01.08.2015 г. влизат в сила изменения в Закона за защита на потребителите (ЗЗП), с които в националното законодателство се имплементират разпоредбите на Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове („АРС“) и за изменение на Регламент (ЕО) No 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива […]
Read More

Изменения в Закона за енергетиката

Поредните изменения в Закона за енергетиката („ЗЕ“) влязоха в сила, считано от 24.07.2015 г. Обявената цел на измененията е стабилизиране на финансовото състояние енергийната система посредством нови мерки за попълване на финансовия дефицит в Националната електрическа компания („НЕК“). Създава се Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ Първата от новоприетите мерки е създаване на Фонд „Сигурност на […]
Read More

Изменения в Кодекса на труда

В брой 54 на Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Измененията в Кодекса на труда влязоха в сила от датата на обнародването им – 17.07.2015 г. Работодателят отново получава правото да прекрати едностранно трудовия договор с писмено предизвестие, отправено до служителя, при придобиване от служителя на право на […]
Read More

Нов Закон за енергийната ефективност

На 30.04.2015 г. Парламентът прие нов Закон за енергийната ефективност. С него се транспонират разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и се въвеждат нови мерки за повишаване на енергийната ефективност с цел постигане на националните цели за енергийна ефективност. Нови мерки за повишаване на енергийната ефективност За подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна […]
Read More

Отложиха санкциите в режима на земеделските земи

С изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделска земя (ЗСПЗЗ) от 20.02.2015 г. законодателят въведе солидни санкции при нарушаване на забраната за притежаване на земеделска земя от следните категории лица: Търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; Търговски дружества, в които […]
Read More

СГС обяви КТБ в несъстоятелност

След като жалбите на най – големите акционери в КТБ срещу отнемането на лиценза на банката отново бяха оставени без разглеждане от ВАС (петчленен състав), спряното производство по несъстоятелност на банката бе възобновено от Софийски градски съд. В последния ден от законоустановения седемдневен срок съдът се произнесе с решение, с което обяви КТБ в несъстоятелност, […]
Read More

Изменения в Закона за Търговския регистър

С приетите изменения в Закона за търговския регистър (ЗТР) националното законодателство се привежда в съответствие с европейското чрез транспониране на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО и Директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на […]
Read More

Изменения в закона за енергетиката

Ограничаване преференциите за ВЕИ Законодателни промени, инкорпорирани в преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, доведоха до изрична отмяна на преференциите за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. Отменени са насърченията, свързани с изкупуване на електроенергията на преференциални цени, по отношение на всички енергийни обекти, които не са въведени в експлоатация към датата […]
Read More

Нови санкции в режима за земеделските земи

През 2014 г. с изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) беше ограничена възможността чуждестранни физически и юридически лица да придобиват земеделски земи. По-конкретно забраната за притежание на земеделска земя беше въведена за: Търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен […]
Read More