Трудовото право в България е един от най-„консервативните“ отрасли на нашата правна система. От друга страна, трудовото право е сред най- непостоянните и бързо-променящи се сфери на правото в ЕС и по света и именно това е предизвикателството в нашата местна трудовоправна доктрина, съдебна практика и законодателство.

Съществено условие за успешен бизнес е мъдрото управление на човешките ресурси и оценяването на човешкия фактор. Нашето адвокатско дружество предоставя адекватна правна помощ и съдействие за спазването на нормативните изисквания в тази област, като осигурява информиран, конфиденциален и професионален съвет по всички възможни трудовоправни въпроси. Клиентите ни се обръщат към нас, за да им помогнем да се справят с рисковете и да ги посъветваме във връзка с ключови трудовоправни въпроси, както и да ги подкрепим в ежедневните им дейности.

Основните области на правно съдействие включват:

  • Трудови правоотношения – изготвяне и преговори по трудови договори и трудови политики, консултиране във връзка с командироване, цялостнo съдействие при законосъобразно прекратяване на трудовите правоотношения, изготвяне на споразумения за конфиденциалност и въздържане от конкурентна дейност;
  • Преструктуриране – съвети във връзка с нормативните изисквания и практическо съдействие по повод трудовоправните аспекти в процеса на преструктуриране, както и по повод предстоящи съкращения;
  • Преобразувания, придобивания и аутсорсинг – консултиране по трудовоправните аспекти при преобразуване, придобиване, аутсорсинг и други търговски транзакции;
  • Установяване на чужденци – съвети по имиграционни въпроси, свързаните с тях данъчни проблеми и регулаторни изисквания, които възникват при изпращане на служители на работа в чужбина и набиране на персонал от чужбина;
  • Процесуално представителство- консултиране и представителство на клиенти във връзка с всички видове трудовоправни спорове, медиация и разрешаване на спорове.