Технологично, медийно и телекомуникационно право

Технологичният, медийният и телекомуникационен сектори (ТМТ) са едни от най-динамично развиващите се сфери на правото, отразяващи бързите и радикални промени в обществената среда. През последните няколко години българското право в областта на ТМТ претърпя значителен напредък, опитвайки се да се хармонизира успешно с международните стандарти и достиженията на правото на Европейския съюз.

По-специално в областта на медийното право, в началото на 21 век честотният ресурс бе приватизиран и на българския радио- и телевизионен пазар навлязоха значими чуждестранни компании. Либерализирането на законодателството създаде възможност за появата на множество телевизионни организации, които разпространяват програми по кабел и сателит. Чуждестранни инвеститори придобиха собственост във вестници, списания и полиграфически предприятия.

Динамичното развитие на информационните технологии постави на изпитание технологичния, медиен и телекомуникационен бизнес. Ние сме готови да съдействаме за преодоляване на трудностите, стоящи пред компаниите от тези сектори, като им гарантираме качествена правна помощ.

Нашите консултанти притежават задълбочени теоретични познания и дългогодишен практически опит, натрупан в публичноправни и частноправни организации от ТМТ
бизнеса, в публичната администрация, от експертна дейност в законодателния орган и затова си позволяваме да предложим широка гама от дейности, като:

  • Съветваме и подпомагаме клиентите си по повод регулаторни процедури, протичащи пред надзорни органи, с цел получаване на изискуеми лицензи и регистрации.
  • Подготвяме всички видове корпоративни документи, търговски договори и свързаните с тях документи.
  • Предоставяме консултации и по данъчноправни, осигурителноправни и трудовоправни въпроси, възникнали в хода на търговската дейност.
  • Оказваме съдействие и изготвяме становища по възникнали въпроси на ТМТ секторите (вкл. в областта на редакционното съдържание и търговското слово).
  • Осигуряваме правна защита срещу издадени от административните органи неблагоприятни юридически актове.
  • Извършваме цялостно правно обслужване в областта на издателската, продуцентската и рекламната медийна дейност.
  • Оказваме съдействие на продавачи и купувачи при сделки по вливания и придобивания в областта на ТМТ и извършваме свързания с това правен анализ.

Развитието на пазарната икономика в България предостави възможност за разрастване и на рекламната индустрия. Регулацията на рекламната дейност се разпростира върху различни сегменти на пазара, като си поставя за цел да гарантира лоялната конкуренция и да защити правата на потребителите. Съдържанието на търговска комуникация се подчинява на подробни етични правила от 2009 г. Днес повече от всякога рекламодателите и рекламните агенции се нуждаят от висококвалифицирана правна експертиза при създаването и разпространението на рекламни послания.

Нашето дружество съветва клиенти във връзка с правните и етични аспекти на рекламната дейност:

  • Изготвяме договори в областта на рекламата, спонсорството и др.
  • Предоставяме становища по възникнали въпроси на регулацията и саморегулацията на рекламната дейност.
  • Осигуряваме правна защита срещу издадени от административните органи неблагоприятни юридически актове.