Несъстоятелност / Корпоративно преструктуриране

Глобалната икономическа криза предизвиква трудности пред немалка част от бизнеса. Резултатът бе нарастващ брой ангажименти за прекратяване и ликвидация на бизнеси, стартиране на производства по несъстоятелност, както и вътрешногрупови реорганизации и преструктуриране на дейности.

Със своите специфични и експертни познания на нормативната рамка, както и с натрупания практически опит при сложни казуси, ние сме ценен съветник за нашите клиенти. Стремим се в най-висока степен да защитим интересите им срещу проблеми с платежоспособността на техните съконтрахенти и бизнес партньори.

Можете да разчитате на нас от критичния анализ на правния статут на вашите потенциални бъдещи съконтрахенти, през текуща защита на вашите интереси при заплетеното производство по несъстоятелност, започнало срещу ваши бизнес партньори или длъжници. Предлагаме и практически и търговски съвети по всички въпроси, които възникват в процедурата по несъстоятелност.

Адвокатите ни имат богат опит в корпоративното преструктуриране и реорганизация. Предоставяме пълен обем правни услуги и съдействие, които обхващат:

  • Изготвяне на сравнителен преглед на възможните варианти на преобразуване и техните последици върху засегнатия бизнес, включително запазване на съществуващи лицензии и разрешителни, ефекти върху договорните отношения с трети лица, прехвърляне на персонал и основни данъчни импликации;
  • Изготвяне на план на действие и прогноза за необходимото за преобразуването време, позволяващи на клиента да направи точни вътрешни преценки;
  • Осигуряване на практическо съдействие за реализацията на избрания сценарий на преобразуване, включително изготвяне на съответните корпоративни документи и търговски договори, получаване на необходимите административни разрешителни, извършване на необходимите регистрации/вписвания;
  • Осигуряване на успешното завършване на процеса по преобразуване и определяне на правните параметри за дейността на новата организационна форма.