Корпоративно право / Сливания и придобивания

Услугите в областта на корпоративното и търговското право, сливанията и придобиванията (M&A), представляват съществена част от нашата практика. Обслужваме международни клиенти в различни сектори на икономиката и ги консултираме по повод множество корпоративни и търговски въпроси, възникнали в хода на тяхната дейност.

Осъзнаваме колко важно е гладкото и ефективно извършване на процеса по първоначално установяване и започване на търговска дейност в България. В тази връзка осигуряваме цялостно консултиране и правно съдействие, включително съвет относно общата рамка на чуждестранните инвестиции в страната, съвет при избора на най-ефективната правна форма за осъществяване на бизнеса, както и практическа помощ при учредяването и регистрацията.

Съветваме и подпомагаме клиентите си по повод регулаторни процедури, протичащи пред различни органи, с цел получаване на изискуеми разрешения, лицензии и регистрации. Подготвяме всякакви видове корпоративни документи, търговски договори и свързаните с тях документи. Предоставяме консултации и по данъчноправни, осигурителноправни и трудовоправни въпроси, възникнали в хода на търговската дейност.

Нашите адвокати имат задълбочени познания и богат практически опит в местни и международни сделки за придобиване и разпореждане с бизнес активи, и предоставят пълен обем правни услуги както на страната на продавача, така и на купувача.

Познаваме целия процес и можем да осигурим високо профилирано съдействие във всяка една от стъпките до успешното приключване на сделката, включително:

  • Предварителна фаза – представяне на правната и регулаторна рамка на клиента, дискутиране на възможностите за структуриране на сделката и комуникация с другата страна, до достигане на предварително споразумение;
  • Фаза на правен анализ (дю дилиджънс) – предоставяне на фокусиран доклад относно дружеството/корпоративната структура предмет на сделката, очертаващ ключовите изводи на нашия анализ и препоръчителните стъпки, които следва да се извършат по време на преговорите;
  • Определяне формата на сделката – въз основа на намеренията на клиента и изводите от правния анализ препоръчваме най-подходящата форма на сделката, в т.ч. сделки с дружествени дялове или активи, прехвърляне на предприятие, основаване на дъщерно дружество, преобразуване и т.н.;
  • Фаза по изготвяне на документите за сделката – изготвяне на документи и съдействие при преговори;
  • Фаза на регулаторно съответствие – подпомагане на клиента при получаване на необходимите разрешения за концентрация и други приложими регулаторни процедури;
  • Фаза на приключване на сделката – контрол върху успешното и точно изпълнение на сделката и всички приложими процедури за целите на валидно и неоспоримо прехвърляне на собствеността и контрола, получаване на плащане, освобождаване на представителите на продавача от управителните органи и т.н.