Енергийно право

Енергетиката е един от най- важните и бързо променящи се сектори на икономиката, както на глобално, така и на национално ниво. Световните проблеми, свързани с намаляване емисиите на парникови газове, нарастващото глобално търсене, сигурността на доставките и застаряващите енергийни съоръжения, се съчетават със спецификите на българския енергиен пазар като: труден преход от регулиран и централизиран към свободен пазар, недостатъчен капацитет на мрежата и нужда от значителни инвестиции за нейното развитие и разширяване, увеличаващи се цени на електроенергията и т.н.

Гореспоменатите специфики, съчетани с техническия прогрес, нарастващата конкуренция и по-стриктните и постоянно променящи се регулации, изискват нови, по- сложни продукти и по- гъвкав подход.

Нашият екип притежава специфичните за индустрията познания, опит и ноу-хау, съчетани с многогодишно консултиране на клиенти в различни сфери на правото. Способни сме да предложим адекватни съвети, отговарящи на сложните потребности на нашите клиенти, подкрепяйки ги на всеки етап от осъществяване на инвестициите им.

Нашите адвокати са съветвали местни и чуждестранни предприятия от енергийния сектор, осъществяващи различни дейности (производство, пренос, разпределение и доставка, търговия) и опериращи в различни енергийни сектори (електроенергетика, топлоенергетика, възобновяеми източници).

Имаме солиден опит с възобновяеми източници, като една от горещите теми в сектора през последните няколко години. Сред услугите ни се включват: извършване на правен анализ на възобновяеми енергийни проекти, намиращи се на различен етап от своето развитие, съдействие при придобиване и/или разпореждане с подобни проекти, изготвяне на договори за съвместно развитие, съвети за развитието на проекта с оглед нормативните изисквания и т.н.

Извършваме множество услуги в енергийния сектор, включително:

  • Консултации през целия жизнен цикъл на енергийни активи от проектиране, през строителство, финансиране, опериране и поддръжка;
  • Практическо съдействие на продавачи и купувачи при сделки по вливания и придобивания;
  • Консултиране по отношение на регулаторните режими и приложими нормативни изисквания за дейността на различните участници на пазара;
  • Практическо съдействие при лицензионни и други нормативно установени процедури;
  • Изготвяне на договори и съдействие при преговори с други участници на пазара.