Банково право и финанси

Нашият екип е участвал в многобройни сделки, съветвайки клиенти, както от страна на кредитора, така и на длъжника. Имаме разбиране за различните подходи и изисквания на заемателите, заемополучателите и инвеститорите в настоящата нелека ситуация на кредитния пазар.

Съдействаме на клиентите си да реализират обезпечени сделки, включващи всички видове обезпечения, включително банкови гаранции залози на активи и на дялове от капитала на търговски дружества, залози на търговски предприятия, ипотеки върху недвижими имоти и т.н.

Нашите адвокати са консултирали банки, кредитори по сделки за придобиване на недвижими имоти, заемополучатели и инвеститори в голям брой транзакции. По този начин придобихме значителен опит и добри познания по отношение на правните и други аспекти на проектното финансиране при условията на българския пазар.

Нашето дружество съветва заинтересовани участници във връзка с правните аспекти на проекти и проектни финансирания от различни икономически отрасли. Предоставяме подробни консултации във връзка със създаване на съвместни предприятия и проектни структури, извършваме правни анализи (дю дилиджънс), оценяваме разпределянето на риска и анализираме финансовите уговорки и съответните обезпечения.