Предстоящи промени за централите на биомаса

Към настоящия момент от задължително изкупуване на електроенергия по преференциални цени продължават да се възползват електрически централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони, които отговарят на следните изисквания:

а) имат инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW и използват биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто; или

б) имат инсталирана електрическа мощност 500 kW и използват биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство.

Преференциите продължават да действат за централи, които ще бъдат въведени в експлоатация до 30.06.2015 г. С преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, приет на първо четене на 23.09.2015 г., се очаква парламентът да разгледа на второ четене изменения в режима на преференциалното изкупуване на енергията от биомаса централи, като се очаква да отпадне за изкупуване по преференциални цени на произведената енергия от нови биомаса централи, въведени в експлоатация след 01.01.2016 г.

Междувременно, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) също ще разгледа изменения в режима за преференциалното изкупуване на електричество, произведено от биомаса централите. Нови, значително по-ниски преференциални цени, ще бъдат подложени на обществено обсъждане на 21.10.2015 г., като се очаква новите цени да влязат в сила от 01.11.2015 г.

Засегнати от евентуалното приемане на новите цени ще бъдат биомаса централи, с инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW, използващи биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто. За тях се предвижда същественото намаляване на действащата преференциална цена, както следва:

  • от 483,81 лв. / MWh съгласно действащата от 01.07.2015 г. цена, на 340,69 лв./ MWh – за централите с инсталирана мощност до 500 kW; и
  • от 450,09 лв. / MWh съгласно действащата от 01.07.2015 г. цена, на 306,28 лв. / MWh – за централите с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW.

Предлага се намаляване и на преференциалната цена за изкупуване на енергия от централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, с инсталирана мощност до 500 kW. За тях се предвижда намаляване в цената за изкупуване от 397,09 лв. / MWh, която действа към момента, на 309.11 лв. / MWh, като мотивите за изменението са съществени промени в ценообразуващи елементи.

Share: