Практика

Банково право и финанси

Нашият екип е участвал в многобройни сделки, съветвайки клиенти, както от страна на кредитора, така и на длъжника. Имаме разбиране за различните подходи и изисквания на заемателите, заемополучателите и инвеститорите в настоящата нелека ситуация на кредитния пазар.

Корпоративно право / Сливания и придобивания

Услугите в областта на корпоративното и търговското право, сливанията и придобиванията (M&A), представляват съществената част от нашата практика. Обслужваме международни клиенти в различни сектори на икономиката и ги консултираме по повод множество корпоративни и търговски въпроси, възникнали в хода на тяхната дейност.

Несъстоятелност / Корпоративно преструктуриране

Със своите специфични и експертни познания на нормативната рамка, както и с натрупания практически опит при сложни казуси, ние сме ценен съветник за нашите клиенти. Стремим се в най-висока степен да защитим интересите им срещу проблеми с платежоспособността на техните съконтрахенти и бизнес партньори.

Енергийно право

Имаме солиден опит в енергийното право, в това число в областта на възобновяемите източници. Сред услугите ни се включват: извършване на правен анализ на възобновяеми енергийни проекти, намиращи се на различен етап от своето развитие, съдействие при придобиване и/или разпореждане с такива проекти, изготвяне на договори за съвместно развитие, съвети за развитието на проекта с оглед нормативните изисквания и т.н.

Трудово право

Съществено условие за успешен бизнес е разумното управление на човешките ресурси и оценяването на човешкия фактор. Нашето адвокатско дружество предоставя адекватна правна помощ и съдействие за спазването на нормативните изисквания в тази област, като осигурява информиран, конфиденциален и професионален съвет по всички възможни трудовоправни въпроси

Имиграционно право

Нашият екип оказва професионално съдействие в областта на имиграционното право на едни от най-големите международни компании в България. Можем да съдействаме за получаване на необходимите визи, разрешения за работа и пребиваване, да консултираме при определяне на приложимия режим и други имиграционни въпроси и процедури.

Недвижими имоти

Адвокатско дружество Николов и съдружници разполага с опит и професионални познания да предоставя правни съвети на своите клиенти по всички правни въпроси, свързани със сделки с недвижими имоти. Благодарение на дългогодишния си опит и контакти ние сме в състояние да съдействаме по всички правни въпроси, свързани със сделки с недвижими имоти.

Технологично, медийно и телекомуникационно право

Нашите консултанти притежават задълбочени познания и дългогодишен практически опит, натрупан в публичноправни и частноправни организации от ТМТ бизнеса, публичната администрация, от експертна дейност в законодателния орган, с оглед на това съдействат в широка гама от дейности.