Правила във време на извънредна епидемична обстановка

На 14.05.2020 г. влязоха в сила промените, предвидени в Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето. Тези промени разширяват правомощията на Министерския съвет и Министъра на здравеопазването, така че прилагането на противоепидемичните мерки да бъде гарантирано и след отмяната на извънредното положение в страната посредством обявяване на извънредна епидемична обстановка след 13.05.2020 г.

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето се изменят и редица други нормативни актове. Най-важните промените са обобщени в настоящата статия.

1. Режим за работа

Съгласно Заповед No РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването остава задължението всички работодатели, ако естеството на работата го позволява, да прилагат дистанционна форма на работа. При невъзможност за организиране на дейността от разстояние, работодателите следва да прилагат строги противоепидемични мерки, в това число: (i) провеждане на инструктаж, (ii) регулярно дезинфекциране на работните места с препарат, одобрен от Министерство на здравеопазването, (iii) определяне на критични точки, подлежащи на регулярна дезинфекция, (iv) осигуряване на дистанция между служителите от поне 1,5 метра и др. Съгласно изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение (понастоящем озаглавен Закон за мерките и действията по време на извънредно положение и за преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение) и изменения в Кодекса на труда всички възможности, предвидени за работодателите, валидни за срока на извънредното положение, остават приложими и по време на извънредна епидемична обстановка, в това число възможността със заповед на работодателя да бъде преустановявана дейността на предприятията, част от тях или отделни служители. Работодателите могат едностранно да възлагат извършването на надомна работа и работа от разстояние без съгласие на служителите в срок до два месеца от отмяната на извънредното положение. Наред с горното, при необходимост работодателите могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на служителите си без тяхно съгласие отново в срок до два месеца от отмяната на извънредното положение. По преценка на работодателя за срока на извънредното положение може да бъде въвеждано и непълно работно време.

Според измененията използваният през 2020 г. неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни ще се зачита за трудов и осигурителен стаж.

2. Съвети към работодателите при завръщане към нормален режим на работа

2.1 За връщане към нормален режим на работа работодателят следва да издаде заповед за завръщане на работа от работното място, в която да регламентира режима на работа, който ще се прилага по време на обявената извънредна епидемична обстановка, а при необходимост и след това. Заповедта трябва да е съобразена с:

(i) актуализираната оценка на риска и актуализираните мерки, насочени към разпознаване, премахване и свеждане до минимум на риска от разпространение на COVID-19 на работното място;

(ii) предварително подготвен и съгласуван с обслужващата работодателя служба по трудова медицина план за завръщане на работното място

(iii) предвидените изисквания в Заповед No РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

2.2 На всички служители трябва да бъде проведен извънреден инструктаж, с акцент върху спазване на лична хигиена и ограничаване разпространението на COVID-19, както и относно изискванията на Приложение No 2 и Приложение No 3 към Заповед РД-01-262 / 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

2.3 Работодателите следва да осигурят контрол на влизащите в помещенията на работодателя служители и трети лица, като при наличие на повишена температура или проява на друга симптоматика, тези служители да не бъдат допускани до работното място, а да бъдат инструктирани незабавно да се свържат с личните си лекари.

2.4 За гарантиране безопасността на уязвимите групи служители (например, лица с хронични заболявания, бременни служители, служители над 60-годишна възраст и др.) трябва да се предвиди и осигури възможност те да работят дистанционно.

2.5 С цел намаляване на контактите може да бъде въведено гъвкаво или намалено работно време, или работа на смени. Също така може да бъде въведен и режим на работа, при който служителите да редуват присъствието си на работно място с работа от вкъщи.

2.6 Препоръчително е работодателите да въведат график за ползване на обедни почивки и други почивки от служителите с цел намаляване струпването на хора.

2.7 Работните места трябва да се организират по начин, осигуряващ максимално разстояние между работещите, не по-малко от 1,5 метра. При възможност част от служителите, които могат да изпълняват задачите си самостоятелно, могат да работят от отделни помещения. Ако изброените мерки не могат да бъдат спазени, то се препоръчва да бъдат инсталирани предпазни бариери между служителите.

2.8 Работодателите трябва да осигурят почистване и дезинфекция на помещенията на работното място, включително санитарните помещения и местата за почивка и хранене съгласно изискванията, предвидени в алгоритъм – Приложение No 1 към Заповед РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

3. Мярката „60/40“

Срокът за прилагане на мярката за подпомагане на работодателите „60/40“ се удължава, като тя ще действа за периода от 13.03.2020 г. до 30.06.2020 г., като финансирането се отпуска за не повече от три месеца. С тази мярка държавата подпомага определени работодатели, чрез заплащане 60% от размера на осигурителния доход и същия процент от осигуровките, дължими от работодателя, в размер съответстващ на осигурителния доход за месец януари 2020 г.

4. Удължени счетоводни и данъчни срокове

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане и за внасяне на данъците по нея също се удължава до 30.06.2020 г.

До същата дата е удължен и срокът за подаване на декларацията по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и за внасяне на дължимите данъци по нея от физически лица – търговци и земеделски производители. Респективно, отстъпка в размер на 5% се ползва при внасяне на дължимия данък до 31.05.2020 г. Тези облекчения обаче не важат за лицата, упражняващи свободни професии.

Сроковете за публикуването на годишните финансови отчети и за подаване на декларация за липса на дейност през 2019 г. по смисъла на чл. 38, ал. 9, т. 3 от Закона за счетоводството са удължени до 30.09.2020 г. (за финансовите отчети) и до 30.06.2020 г. (за декларациите за липса на дейност).

5. Промени Закона за чужденците в Република България

С приетите разпоредби сроковете на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, които изтичат до 31.10.2020 г., се удължава с шест месеца, като за срока на удълженото си действие тези документи остават валидни само на територията на България.

По отношение на разрешенията за продължително пребиваване, чиито срокове изтичат до три месеца след отмяната на обявено извънредно положение, процедурата за продължаването им следва да бъде инициирана с подаване на заявление за продължаване на пребиваването в срок до три месеца след отмяната на извънредното положение, като този срок не се смята за прекъсване при кандидатстване за дългосрочно или постоянно пребиваване.

Продължително пребиваващите чужденци, чиито разрешения за продължително пребиваване изтичат в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно положение, могат да влязат на територията на Република България без виза до три месеца след отмяната на извънредното положение.

6. Ограничения, въведени от Министъра на здравеопазването

Министърът на здравеопазването издаде пет нови заповеди, с които въведе съответни противоепидемични мерки, действащи за периода на извънредната епидемична обстановка. На практика нововъведените мерки преповтарят част от действащите такива преди отмяната на извънредното положение. Най-важните ограничения, действащи към момента са следните:

6.1 Забранени са: (i) посещения в увеселителни и игрални зали, барове, дискотеки, (ii) ресторанти и търговски площи на закрито, (iii) учебни занятия и всички извънкласни мероприятия и групови форми на дейност в училища, университети и други обучителни институции, (iv) масови мероприятия, с изключение на посещения в музеи, галерии, библиотеки и кина при максимална заетост на местата от 30%, (v) спортни мероприятия на открито при максимален брой участници до 12 души.

6.2 Запазва се и ограничението лица под 60-годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки в часовия диапазон от 8:30 часа до 10:30 часа.

6.3 Търговски центрове тип МОЛ отварят врати, считано от 18.05.2020 г. Същото важи и за фитнес залите и спортните мероприятия на закрито при лимит на участниците в групови занимания – до 10 души и самостоятелно спортуващи във фитнеса –по 1 човек на 4 кв. м. площ. Детските градини и ясли също започват работа от 22.05.2020 г.

6.4 Остава в сила задължението за носене на предпазна маска в градския транспорт и на всички закрити обществени места, включително в магазини, аптеки, институции и др.

6.5 Предвижда се задължителна изолация и болнично лечение на всички потвърдено заразени с COVID – 19 лица над 60 годишна възраст, както и лица с придружаващи заболявания, независимо от клиничното протичане на болестта. В лечебни заведения се настаняват и лицата, при които заразата протича тежко, както и такива, които не могат да се изолират и лекуват в домашни условия.

6.6 На задължителна изолация и лечение в домашни условия за период от 28 дни подлежат лицата, които не проявяват симптоми на заразата, но са заразоносители, както и лицата, проявяващи леки симптоми на вируса. Контактни лица се карантинират за период от 14 дни, като при проява на симптоматика този срок се удължава.

7. Влизане в и напускане на страната

Наред с горните ограничения, понастоящем е забранено влизането на територията на Република България на всички граждани на трети страни, с изключение на чужденците, притежаващи разрешение за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване, чуждестранни официални длъжностни лица, медицински служители, пристигащи с оглед упражняване на професията си и др.

Следва да бъде отбелязано, че по време на извънредното положение беше забранено влизането на граждани на 12 страни-членки на Европейския съюз, в които заразата от COVID- 19 беше най-разпространена. С въвеждането на извънредната епидемична обстановка обаче тази забрана е разширена и вече важи за всички чуждестранни граждани, които не попадат в изключението.

На гражданите на Европейския съюз, страни по Шенгенското споразумение, членовете на техните семейства, както и на граждани, притежаващи право на дългосрочно пребиваване в тези страни се разрешава транзитно преминаване през България с цел да се завърнат на мястото, където пребивават. Това облекчение е предвидено и за граждани на Сърбия, Македония, Черна Гора и Турция.

Завръщащите се в страната български граждани и чужди граждани, чието влизане в страната е разрешено, се поставят под задължителна 14-дневна карантина в дома си или на друго място за настаняване. Транзитно преминаващите лица не подлежат на карантиниране.

За водачите на тежкотоварни автомобили е предвиден специфичен режим за влизане и напускане на страната.

Share: