Нов закон за счетоводството

От 01.01.2016 г. влиза в сила нов Закон за счетоводството, с който се въвеждат редица новости в нормативна уредба относно финансовите отчети на предприятията, изискванията към годишните финансови отчети, извършването на независим финансов одит, обявяването на финансови отчети, съхраняването на счетоводна информация.

1. Категории предприятия

Новият закон разделя предприятията на няколко категории, като принадлежността към една от тях се определя според стойността на определени от закона показатели към 31 декември на текущия отчетен период. Принадлежността към определена категория определя съдържанието на финансовите отчети, задължението за извършване на независим финансов одит, изготвянето на годишен доклад за дейността, както и обявяването на отчетите. Категориите са следните:

(а) Микропредприятия – предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните три показатели: а) балансова стойност на активите – 700 000 лв.; б) нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв., и в) средна численост на персонала – 10 души.

(б) Малки предприятия – предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели: а) балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.; б) нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв., и в) средна численост на персонала – 50 души.

(в) Средни предприятия – предприятия, които не са малки предприятия и които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели: а) балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; б) нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв., и в) средна численост на персонала – 250 души.

(г) Големи предприятия – предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя: а) балансова стойност на активите – 38 000  000 лв.; б) нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв., и в) средна численост на персонала – 250 души.

Когато за последните два отчетни периода предприятие престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория, принадлежността му към определена категорията се променя от началото на следващия (трети) отчетен период. Когато за последните два отчетни периода предприятието отговаря на показателите за две различни категории, то се категоризира според показателите за последния отчетен период.

2. Групи предприятия 

Изготвянето на консолидирани финансови отчети зависи от принадлежността на групата към дефинираните от закона категории групи предприятия. Принадлежността към определена категория група определя съдържанието на консолидираните финансови отчети, задължението за извършване на независим финансов одит, изготвянето на консолидиран доклад за дейността. Категориите групи са следните: 

(а) Малки групи – групи предприятия, на които сумата от показателите съгласно годишните им финансови отчети на консолидирана основа, съставени към 31 декември на текущия отчетен период, не надхвърля праговете най-малко на два от следните три показателя: а) балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.; б) нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв.; 3) средна численост на персонала – 50 души.

(б) Средни групи – групи предприятия, които не са малки групи, на които сумата от показателите съгласно годишните им финансови отчети на консолидирана основа, съставени към 31 декември на текущата година, не надхвърля праговете най-малко на два от следните три показателя: а) балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; б) нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; в) средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

(в) Големи групи – групи предприятия, на които сумата от показателите съгласно годишните им финансови отчети на консолидирана основа, съставени към 31 декември на текущата година, надхвърля праговете най-малко на два от следните три показателя: а) балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; б) нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; в) средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

3. Изисквания към годишните финансови отчети (ГФО)и консолидираните финансови отчети

Изискванията за минималното изискуемо съдържание на ГФО се определят в зависимост от вида предприятие и принадлежността му към категориите по т. 1 и групите по т. 2.

От 01.01.2016 г. минималното съдържание на ГФО за всички предприятия ще включва счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение, като от минималното съдържание отпадат отчетът за паричните потоци и отчетът за собствения капитал. Формата, структурата и съдържанието на пълния комплект на финансовия отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти, като всяко предприятие, макар и да не е задължено, може по собствена преценка да изготви пълния пакет с документи.

Годишният финансов отчет на едноличните търговци, чиито нетни приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърлят 200 000 лв. и който не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите.

Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели, с изключение на инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия.

Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.

Годишният финансов отчет на средните и големите предприятия, както и на предприятията от обществен интерес се съставя в пълен комплект съгласно приложимите счетоводни стандарти.

Новият Закон за счетоводството дефинира понятието „предприятие от обществен интерес“. Това са предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава – членка на Европейския съюз, кредитни институции, застрахователи и презастрахователи, пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове, инвестиционни посредници, които са големи предприятия, колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества, които са големи предприятия, финансови институции, които са големи предприятия, Холдинг Български държавни железници ЕАД, и дъщерните му предприятия; Национална компания “Железопътна инфраструктура, търговски дружества, чиято основна дейност е да произвеждат и/или да пренасят, и/или да продават електроенергия и/или топлоенергия и които са големи предприятия по смисъла на закона, търговски дружества, чиято основна дейност е да внасят и/или пренасят, и/или разпределят и/или транзитират природен газ и които са големи предприятия, търговски дружества, чиято основна дейност е да предоставят водоснабдителни и канализационни услуги.

Консолидиран финансов отчет може да не се съставя от предприятие майка на малка група, освен ако в групата има поне едно предприятие от обществен интерес.

Годишните финансови отчети на микропредприятията, малките, средните и големите предприятия се съставят на базата на Националните счетоводни стандарти. Те могат да изберат да съставят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти, при условие че не е извършвана промяна на счетоводната база. Годишните финансови отчети на предприятията от обществен интерес се съставят на базата на Международните счетоводни стандарти. Годишните финансови отчети на предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност се съставят на базата на национален счетоводен стандарт.

4. Финансов одит  

С новите текстове на закона са въведени и различни изисквания за задължителния финансов одит на предприятията, който вече не е обвързан единствено с вида търговско дружество, съответно юридическо лице. На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:

(i) Малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели: а) балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.; б) нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.; в) средна численост на персонала – 50 души;

(ii) Средните и големите предприятия;

(iii) Предприятията от обществен интерес;

(iv) Средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;

(v) Предприятия, за които това изискване е установено със закон;

(vi) Акционерните дружества и командитните дружества с акции, независимо дали принадлежат към микропредприятията или малките предприятия, с изключение на случаите когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период;

(vii) Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията;

(viii) Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели: а) балансова стойност на активите към 31 декември – 1 000 000 лв.; б) размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година – 2 000 000 лв.; в) обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 000 000 лв.

(ix) Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по посредничество при международно осиновяване.

5. Срокове за обявяване на финансовите отчети и годишните доклади

Новият закон въвежда единен срок за обявяване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади за дейността в Търговския регистър, съответно Централния регистър на Министерство на правосъдието, икономическо издание или интернет, а именно 30 юни на следващата година. Срокът се смята спазен и когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срок, но е постановен отказ за публикуване и в 14-дневен срок от влизането в сила на отказа е подадено повторно заявление за публикуване. 

Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността.

Заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия или предприятия от обществен интерес, публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година. Едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не обявяват финансови отчети.

За надлежното изготвяне и обявяване на финансовите отчети, финансовия им одит, както и за спазването на законовите изисквания в счетоводството на предприятието, отговаря неговият ръководител, който по смисъла на закона е лице или лица, които лично ръководят предприятието в качеството си на собственици, управители или упълномощени с договор, които носят отговорност за цялата икономическа дейност на предприятието пред собственика или собствениците – акционерите, съдружниците, пред местното самоуправление или пред държавата. Спазването на законовите изисквания е скрепено и със значително увеличени глоби.

6. Други изменения 

Освен ограничаване на изискванията за ГФО и тяхното одитиране, законът предвижда облекчения и във връзка с инвентаризацията на активите и пасивите, която досега задължително се извършваше веднъж годишно с цел достоверното им представяне във финансовите отчети. От 01.01.2016 г. предприятията, чиито нетни приходи от продажби не надвишават 200 000 лв. за текущия отчетен период, няма да извършват задължителна инвентаризация.

За определени категории предприятия и групи предприятия се въвеждат задължения за представяне заедно с ГФО на декларации за корпоративно управление, нефинансови декларации, както и годишен доклад за плащанията, извършени към правителства.

Share: