Нов Закон за енергийната ефективност

На 30.04.2015 г. Парламентът прие нов Закон за енергийната ефективност. С него се транспонират разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и се въвеждат нови мерки за повишаване на енергийната ефективност с цел постигане на националните цели за енергийна ефективност.

Нови мерки за повишаване на енергийната ефективност

За подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, която да осигури постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г. Законът определя кръга от лица, по отношение на които ще бъдат определяни индивидуални годишни цели за енергийни спестявания, а именно:

Крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;

  1. Топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;
  2. Крайни снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 1 млн. кубически метра годишно;
  3. търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона течни горива годишно, с изключение на горивата за транспортни цели;
  4. търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона твърди горива годишно.

Допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването ще бъдат определени с наредба.

При изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания задължените лица ще могат да:

Предлагат енергийно ефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик на енергийно ефективни услуги, и/или

  • Правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за енергийна ефективност в размер на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки за постигане на индивидуалните им цели, и/или
  • Сключват споразумения с доставчици на енергийно ефективни услуги или други незадължени страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания.

При неизпълнение на определената индивидуална цел за ежегодни енергийни спестявания или неизпълнение на задължението за вноска във фонда се предвижда глоба от 1000 до 5000 лева (за физически лица) съответно имуществена санкция от 5000 до 500 000 лева (за юридически лица).

Остават в сила задълженията за строителните инвеститори

Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата или преустройство на съществуваща сграда, при които се променят енергийните характеристики на сградата, трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност.

Възложителят на нова сграда е задължен да придобие сертификат за проектни енергийни характеристики преди въвеждането на сградата в експлоатация, копие от който да предостави на собствениците на индивидуални обекти в нея. Сертификатът се издава въз основа на енергийните характеристики на сградата от инвестиционния проект.

Изискването за придобиване на сертификат за проектна енергийна ефективност не се прилага за молитвените домове, временните сгради с планирано време за използване до две години, стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска дейност, производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение, жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или като алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване и сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.

При неизпълнение на задължението на възложителя за снабдяване с горепосочения сертификат за проектни енергийни характеристики е предвидена санкция – глоба от 1000 до 10 000 лв. (за физически лица), съответно имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. (за юридически лица).

Издаване на сертификат за сграда в експлоатация

Вече въведените в експлоатация сгради могат да бъдат сертифицирани след обследване за енергийна ефективност.

Сертификатът е със срок на валидност до 10 години. След изтичане на този срок собственикът на сградата е длъжен да придобие нов актуален сертификат. Сертификатът за сграда в експлоатация се актуализира и при извършването на дейности, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата. За неизпълнение на задължението за актуализация на сертификата е предвидена санкция глоба от 1000 до 3000 лв. (за физически лица), съответно имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. (за юридически лица).

Въведените в експлоатация сгради за обществено обслужване, с разгърната застроена площ над 500 кв. м., а от 9 юли 2015 над 250 кв.м., подлежат на задължително обследване. Собствениците им са длъжни да придобият сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация, като предписаните в обследването мерки са задължителни. При неизпълнение е предвидена санкция – глоба за физическите лица в размер от 10 000 до 30 000 лева, съответно имуществена санкция за юридическите лица от 50 000 до 100 000 лв.

На периодични проверки подлежат отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатичните инсталации.

Задължително обследване на предприятия

На задължително обследване за енергийна ефективност веднъж на всеки 4 години подлежат и всички:

Предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;

  1. Предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
  2. Промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;
  3. Системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители.

На собственик на предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление, който не изпълни задължението си, се налага глоба от 10 000 до 30 000 лв., съответно имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.

Share: