Новини

Правни новини

Списък на професиите с недостиг на специалисти

Одобрен е Списъкът на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда. Списъкът се издава във връзка с последните изменения в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ

Сподели:

Share on linkedin

Нов закон за счетоводството

От 01.01.2016 г. влиза в сила нов Закон за счетоводството, с който се въвеждат редица новости в нормативна уредба относно финансовите отчети на предприятията, изискванията към годишните финансови отчети, извършването на независим финансов одит,

Сподели:

Share on linkedin

Без преференции за проекти от биомаса след 01.01.16

Съгласно действащата законодателна уредба от задължително изкупуване на електроенергия по преференциални цени продължават да се възползват електрически централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани

Сподели:

Share on linkedin

Висококвалифицирана заетост на чужденци

С изменения в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, обнародвани в Държавен вестник, бр. 80 от 16.10.2015 г. бяха въведени някои

Сподели:

Share on linkedin

Последни новини

Отложиха санкциите в режима на земеделските земи

С изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделска земя (ЗСПЗЗ) от 20.02.2015 г. законодателят въведе солидни санкции при нарушаване на забраната за притежаване на земеделска земя от следните категории лица: Търговски дружества,

Сподели:

Share on linkedin

СГС обяви КТБ в несъстоятелност

След като жалбите на най – големите акционери в КТБ срещу отнемането на лиценза на банката отново бяха оставени без разглеждане от ВАС (петчленен състав), спряното производство по несъстоятелност на банката бе възобновено от

Сподели:

Share on linkedin

Изменения в Закона за Търговския регистър

С приетите изменения в Закона за търговския регистър (ЗТР) националното законодателство се привежда в съответствие с европейското чрез транспониране на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за

Сподели:

Share on linkedin

Изменения в закона за енергетиката

Ограничаване преференциите за ВЕИ Законодателни промени, инкорпорирани в преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, доведоха до изрична отмяна на преференциите за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. Отменени са насърченията, свързани

Сподели:

Share on linkedin

Нови санкции в режима за земеделските земи

През 2014 г. с изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) беше ограничена възможността чуждестранни физически и юридически лица да придобиват земеделски земи. По-конкретно забраната за притежание на земеделска земя

Сподели:

Share on linkedin

Национална програма за саниране на жилища

Националната програма за енергийна ефективност дава възможност на собствениците на редица жилищни сгради да се възползват от безвъзмездно финансиране на ремонтните дейности по обновяване на сградата с цел повишаване топлинния комфорт и подобряване качеството

Сподели:

Share on linkedin