Намалени цени на електроенергията от биомаса

ДКЕВР прие Решение No Ц-1 от 28.01.2015 г. с което определи, считано от 01.02.2015 г., нови по-ниски преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници (ВИ) – биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци.

Намалението на преференциалните цени беше наложено след проведено на 08.01.2015 г. обществено обсъждане с представители на заинтересовани институции и лица и въз основа на изготвен доклад на работна група, назначена от регулатора.

ДКЕВР намали преференциалните цени на основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Съгласно посочения законов текст Комисията разполага с правомощие да изменя преференциалните цени в случаите, когато в резултат на анализ на ценообразуващите елементи констатира съществено изменение на някой от тях. Съгласно §1, т. 28 от ДР на ЗЕВИ „съществено изменение на ценообразуващ елемент” е такова изменение, при което се констатира разлика с повече от 10% в стойността на ценообразуващия елемент след момента на определяне на преференциалната цена.

ДКЕВР потвърди, че е налице съществено намаление на един от ценообразуващите елементи при определяне на преференциалната цена на електрическа енергия, произведена от директно или индиректно изгаряне на биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, а именно – разходите за суровини.

С оглед на горното ДКЕВР определи по-ниски преференциални цени, като намалението варира между 26%-29% при цените за електроенергия, произведена от директно изгаряне на биомаса, и между 10%-12% при цените за електроенергия, произведена от индиректно изгаряне чрез термична газификация на биомаса.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му.

Share: