Изменения в Кодекса на труда

В брой 54 на Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Измененията в Кодекса на труда влязоха в сила от датата на обнародването им – 17.07.2015 г.

Работодателят отново получава правото да прекрати едностранно трудовия договор с писмено предизвестие, отправено до служителя, при придобиване от служителя на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Наред с това изменение, отново се въвежда и възможността за майките да ползват допълнителен отпуск за отглеждане на четвърто и следващо дете до навършване на втората година на същото, вместо неплатения отпуск, който досега можеше да бъде използван от майките до навършването на втората година на детето.

С измененията в кодекса се въвежда изрична регламентация на трудовите договори за краткотрайна сезонна и селскостопанска работа. Такива договори могат да бъдат сключвани между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж. С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 работни дни в една календарна година. Трудовият договор трябва да съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден. Продължителността на работното време е равна на пълната законоустановена продължителност от 8 часа, а възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден. Служителите по тези договори ще подлежат на осигуряване за инвалидност, поради общо заболяване, старост и смърт и трудова злополука и професионална болест, като паричните обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест ще се изплащат за максимум от 90 календарни дни.

Отпадат изискванията за работодателите да водят и утвърждават график за ползване на платения годишен отпуск за следващата календарна година. Отпада и задължението на работодателя да разработва правила за здравословни и безопасни условия на труд.  Работодателят следва да води трудово досие за всеки един от служителите си, в което да съхранява документите, касаещи възникването, съществуването и прекратяването на трудовото правоотношение със същия. От своя страна, служителят има правото на заверени преписи от всички документи, съхранявани в досието му.
Изменения се въвеждат и в уредбата на дисциплинарните наказания, които вече ще се налагат от упълномощени длъжностни лица с ръководни функции, определени от работодателя.

Допълнителните разпоредби на закона регламентират приложението на част от текстовете спрямо микропредприятията и малките предприятия, като в тях работодателят няма да може да удължава работното време и да въвежда непълно работно време, но вече няма да бъде длъжен да издава и утвърждава правилник за вътрешния трудов ред.

Share: