Изменения в Закона за Търговския регистър

С приетите изменения в Закона за търговския регистър (ЗТР) националното законодателство се привежда в съответствие с европейското чрез транспониране на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО и Директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри.

Съгласно Директива 2012/17/ЕС търговските регистри на държавите членки следва да бъдат взаимосвързани чрез създаването на европейска централна платформа, предаваща информация помежду им. По този начин ще бъде подобрена комуникацията и сътрудничеството между органите, водещи регистрите.

Основните изменения в ЗТР предвиждат бърз и безплатен обмен на информация между регистрите на държавите членки, посредством системата за взаимно свързване. Информацията, която ще бъде предавана, основно се отнася до започването или прекратяването на производства по ликвидация, несъстоятелност и заличаване на дружества от регистрите. От своя страна Агенцията по вписванията ще отразява данни, получени чрез системата за взаимно свързване, относно чуждестранните лица, регистрирали клон в България, съгласно чл. 17а от Търговския закон.

С преходните и заключителните разпоредби се въвеждат изменения в Търговския закон и в Кодекса за социално осигуряване.

В чл. 17а от Търговския закон се създава ал. 5, която предвижда информацията за ликвидацията, несъстоятелността и заличаването на чуждестранното дружество – майка да се вписва служебно по партидата на регистрирания в България клон на база информация от регистъра на съответната държава-членка на ЕС. Промените също така предвиждат при прекратяване на дружеството-майка без правоприемник, клонът също да бъде заличаван служебно, на база уведомлението от регистъра на съответната държава-членка.

В Кодекса за социално осигуряване промените въвеждат изискване, в случай на служебно заличаване на клон на чуждестранно лице, ведомостите и документите за осигурителен стаж и доход за работниците и служителите на клона да бъдат предавани в 3-месечен срок от заличаването в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

С последните изменения в ЗТР наименованието „Единен идентификационен код“, който е основен идентификатор за търговците и техните клонове, се заменя с „Идентификационен код“.

Share: