Изменения в Закона за енергетиката

Поредните изменения в Закона за енергетиката („ЗЕ“) влязоха в сила, считано от 24.07.2015 г. Обявената цел на измененията е стабилизиране на финансовото състояние енергийната система посредством нови мерки за попълване на финансовия дефицит в Националната електрическа компания („НЕК“).

Създава се Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Първата от новоприетите мерки е създаване на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, който има за цел да покрива разходите на НЕК за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени. Средствата във Фонда се набират от: ежемесечни вноски, дължими от производители и търговци – вносители на електрическа енергия, в размер 5% от приходите от продадената електрическа енергия без ДДС; приходите, получени от търговете за продажба на квоти по Закона за ограничаване изменението на климата; приходи от лихви, включително върху просрочените вноски; дарения и приходи от статистически прехвърляния на енергия от възобновяеми източници.

Вноските във фонда са публични държавни вземания и се събират от НАП по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс. Вноските се дължат до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, като до 5-то число на текущия месец производители и търговците са длъжни да подадат декларация за приходите си за предходния месец. Вноските се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане. Те обаче не влизат в състава на признатите от КЕВР разходи за целите на ценовото регулиране.

Сделки по свободно договорени цени

Законът изрично регламентира възможността производители на енергия от възобновяеми източници да сключват сделки на свободния пазар за количествата, надхвърлящи нетното специфично производство, което се изкупува на преференциална цена. От своя страна, НЕК може да продава на свободно договорена цена и енергия от високоефективно комбинирано производство, както и енергия от ВЕИ, изкупена от крайните снабдители.

Законът създава нови задължения за оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, които също са задължени да заплащат невъзстановяеми разходи и разходи за задължения към обществото на цената, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране („КЕВР“).

Изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката са изменени и ключови разпоредби от Закона за енергията от възобновяеми източници („ЗЕВИ“).

Промени в режима на централите на биомаса

За да се ползват от приоритетно оставане в работа производствените обекти с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 %, производителят следва да докаже, че е регистрирал животновъден обект по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност най-малко три години преди датата на подаване на заявлението за присъединяване и притежава определен брой регистрирани животни, както и птици, от животинския тор на които се произвежда 1 kWh електрическа енергия на ден. Броят на регистрираните животни е следният:

  1. говеда, биволи – 1 брой;
  2. телета и юници за угояване – 1 брой;
  3. телета до 6 месеца – 1,5 броя;
  4. свине – 5 броя;
  5. овце – 10 броя;
  6. птици – 300 броя.

Изменят се параметрите на централите на биомаса, които ще бъдат въведени в експлоатация в бъдеще и които ще могат да се възползват от задължително изкупуване на електроенергията на преференциална цена. Преференциите остават за централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони и които са с инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW и използват биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто, при спазване на горните изискванията за регистриране на животновъден обект или с инсталирана електрическа мощност до 500 kW, които използват биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство.

Предвижда се преференциалният режим (т.е. задължително изкупуване на произведената електроенергия на преференциална цена) за централите на биомаса, покриващи гореописаните изисквания, да се запази до 30.06.2016 г. Централите, въведени в експлоатация след тази дата няма да се ползват с преференции.

Нови ограничения в изкупуването на електроенергия от ВЕИ на преференциални цени

Въвеждат се допълнителни ограничения в количествата електроенергия, произведена от възобновяеми източници, които ще се изкупуват на преференциални цени. По преференциална цена ще се изкупува количествата електроенергия само до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в съответните решения на КЕВР.

Нетното специфично производство на електроенергия се дефинира като средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW инсталирана мощност, съгласно решението на КЕВР за определяне на преференциални цени след приспадане на собствените нужди. За биомаса централите, които отговарят на изискванията в предходните параграфи, определеното нетно специфично производство на електрическа енергия не се прилага. С други думи цялото количество произведена електрическа енергия ще може да се изкупува по преференциални цени.

Изменя се и цената, по която ще се продава остатъкът от електрическата енергия, която няма да се изкупува по преференциални цени. Тези количества електроенергия ще се изкупуват от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители, на цена за излишък на балансиращия пазар, освен ако производителите ги използват за собствени нужди или ги продават по свободно договорени цени.

В срок до 31 юли 2015 г. КЕВР следва да приеме решение, с което да установи нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в съответните решения на комисията, приети до влизането в сила на закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, т.е. до 24.07.2015 г.

Share: