Екип

Румен Николов

Управляващ съдружник
Телефон: +359 2 44 84 911
Факс: +359 2 44 84 912
Email: r.nikolov@np-law.bg

Сфери на дейност
Корпоративно право
Сливания и придобивания
Банково право и финансирания

Професионален опит
Cи Ем Ес Райх Рорвиг-Хайнц, София, Старши адвокат (май 2007 – май 2009)
КПМГ България, Мениджър правен отдел (декември 2001 – април 2007)
Софийски градски съд, Държавен стаж (януари 2001 – декември 2001)
Боянов & Ко., Стажант (октомври 1999 – декември 2000)

Образование
Университет Кеймбридж (Магистър по корпоративно право, 2014)
Софийски университет Св. Климент Охридски (Магистър по право, 2000)

Членства
Софийска адвокатска колегия; приет 2002 г.

Езици
Английски, руски и български

Соня Николова

Съдружник

Телефон: +359 2 44 84 911
Факс: +359 2 44 84 912
Email: s.nikolova@np-law.bg

Сфери на дейност
Корпоративно и търговско право
Вещно право
Данъчно и трудово право
Процесуално представителство

Професионален опит
Шонхерр, София, Старши адвокат (април 2006 – август 2009)
Димитров, Петров и Ко., адвокат (януари 2002 – декември 2005)
Софийски градски съд, Държавен стаж (януари 2001 – декември 2001)

Образование
Софийски университет Св. Климент Охридски (Магистър по право, 2000)
Университет по национално и световно стопанство (Магистър по счетоводство, 2004)

Членства
Софийска адвокатска колегия; приета 2002
Патентно ведомство; Представител по индустриална собственост; вписана 2013

Езици
Английски, немски и български

Стефан Стефанов

Асоцииран адвокат
Телефон: +359 2 44 84 911
Факс: +359 2 44 84 912
Email: s.stefanov@np-law.bg

Сфери на дейност
Гражданско и търговско право
Несъстоятелност / Корпоративно преструктуриране
Защита правата на кредиторите
Процесуално представителство

Професионален опит
Преподавател по гражданско и търговско право в Софийски университет Св. Климент Охридски (1999 г. – досега)
Адвокатско дружество Събев и съдружници, Асоцииран адвокат (1999 – 2008 г.)
Софийски градски съд, държавен стаж (януари 1999 г. – декември 1999 г.)

Членства
Софийска адвокатска колегия; вписан 2005 г.
Арбитър към Арбитражния съд към Националната юридическа фондация
Арбитър към Арбитражния съд към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

Образование
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Магистър по право, 1995 г.)

Езици
Английски, Български

Публикации
• Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността, изд. Сиби, 2011 г.
• Актуални проблеми на производството по несъстоятелност (в съавторство) – Издателска къща „Труд и право“, 2013
• Събиране на парични вземания (Наръчник), Резон България ЕООД, 2012
• Практически проблеми по прилагането на чл. 632 от Търговския закон, Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев, изд. Сиби,2005 г.
• По въпроса за участието на синдика в производствата по чл. 694 от Tърговския закон, Списание Търговско и конкурентно право, бр. 11/2012 г.
• Критични бележки по някои проблеми на търговската несъстоятелност, Списание Търговско и конкурентно право, бр. 6/2012 г.
• Още веднъж за Павловия иск в производството по несъстоятелност, Списание Търговско и конкурентно право, бр. 4/2012 г.
• За някои процесуални и материалноправни проблеми на исковете по чл. 646, ал. 2 от Търговския закон, Списание Търговско и конкурентно право, бр. 8/2011 г.
• Новите моменти при изключване на съдружници от ООД, сп. Пазар и право, бр. 9/2003г.
• Законът за особените залози и залогът върху налични ценни книжа, сп. Търговско право, бр. 4/2001 г.
• Гражданска отговорност при развален договор, сп. Търговско право, бр. 3/2000 г.