Банково право и финанси

Нашият екип е участвал в многобройни сделки, съветвайки клиенти, както от страна на кредитора, така и на длъжника. Имаме разбиране за различните подходи и изисквания на заемателите, заемополучателите и инвеститорите в настоящата нелека ситуация на кредитния пазар.

Съдействаме на клиентите си да реализират обезпечени сделки, включващи всички видове обезпечения, включително банкови гаранции залози на активи и на дялове от капитала на търговски дружества, залози на търговски предприятия, ипотеки върху недвижими имоти и т.н.

Нашите адвокати са консултирали банки, кредитори по сделки за придобиване на недвижими имоти, заемополучатели и инвеститори в голям брой транзакции. По този начин придобихме значителен опит и добри познания по отношение на правните и други аспекти на проектното финансиране при условията на българския пазар.

Нашето дружество съветва заинтересовани участници във връзка с правните аспекти на проекти и проектни финансирания от различни икономически отрасли. Предоставяме подробни консултации във връзка със създаване на съвместни предприятия и проектни структури, извършваме правни анализи (дю дилиджънс), оценяваме разпределянето на риска и анализираме финансовите уговорки и съответните обезпечения.

Корпоративно право / Сливания и придобивания

Услугите в областта на корпоративното и търговското право, сливанията и придобиванията (M&A), представляват съществена част от нашата практика. Обслужваме международни клиенти в различни сектори на икономиката и ги консултираме по повод множество корпоративни и търговски въпроси, възникнали в хода на тяхната дейност.

Осъзнаваме колко важно е гладкото и ефективно извършване на процеса по първоначално установяване и започване на търговска дейност в България. В тази връзка осигуряваме цялостно консултиране и правно съдействие, включително съвет относно общата рамка на чуждестранните инвестиции в страната, съвет при избора на най-ефективната правна форма за осъществяване на бизнеса, както и практическа помощ при учредяването и регистрацията.

Съветваме и подпомагаме клиентите си по повод регулаторни процедури, протичащи пред различни органи, с цел получаване на изискуеми разрешения, лицензии и регистрации. Подготвяме всякакви видове корпоративни документи, търговски договори и свързаните с тях документи. Предоставяме консултации и по данъчноправни, осигурителноправни и трудовоправни въпроси, възникнали в хода на търговската дейност.

Нашите адвокати имат задълбочени познания и богат практически опит в местни и международни сделки за придобиване и разпореждане с бизнес активи, и предоставят пълен обем правни услуги както на страната на продавача, така и на купувача.

Познаваме целия процес и можем да осигурим високо профилирано съдействие във всяка една от стъпките до успешното приключване на сделката, включително:

 • Предварителна фаза – представяне на правната и регулаторна рамка на клиента, дискутиране на възможностите за структуриране на сделката и комуникация с другата страна, до достигане на предварително споразумение;
 • Фаза на правен анализ (дю дилиджънс) – предоставяне на фокусиран доклад относно дружеството/корпоративната структура предмет на сделката, очертаващ ключовите изводи на нашия анализ и препоръчителните стъпки, които следва да се извършат по време на преговорите;
 • Определяне формата на сделката – въз основа на намеренията на клиента и изводите от правния анализ препоръчваме най-подходящата форма на сделката, в т.ч. сделки с дружествени дялове или активи, прехвърляне на предприятие, основаване на дъщерно дружество, преобразуване и т.н.;
 • Фаза по изготвяне на документите за сделката – изготвяне на документи и съдействие при преговори;
 • Фаза на регулаторно съответствие – подпомагане на клиента при получаване на необходимите разрешения за концентрация и други приложими регулаторни процедури;
 • Фаза на приключване на сделката – контрол върху успешното и точно изпълнение на сделката и всички приложими процедури за целите на валидно и неоспоримо прехвърляне на собствеността и контрола, получаване на плащане, освобождаване на представителите на продавача от управителните органи и т.н.

Несъстоятелност / Корпоративно преструктуриране

Глобалната икономическа криза предизвиква трудности пред немалка част от бизнеса. Резултатът бе нарастващ брой ангажименти за прекратяване и ликвидация на бизнеси, стартиране на производства по несъстоятелност, както и вътрешногрупови реорганизации и преструктуриране на дейности.

Със своите специфични и експертни познания на нормативната рамка, както и с натрупания практически опит при сложни казуси, ние сме ценен съветник за нашите клиенти. Стремим се в най-висока степен да защитим интересите им срещу проблеми с платежоспособността на техните съконтрахенти и бизнес партньори.

Можете да разчитате на нас от критичния анализ на правния статут на вашите потенциални бъдещи съконтрахенти, през текуща защита на вашите интереси при заплетеното производство по несъстоятелност, започнало срещу ваши бизнес партньори или длъжници. Предлагаме и практически и търговски съвети по всички въпроси, които възникват в процедурата по несъстоятелност.

Адвокатите ни имат богат опит в корпоративното преструктуриране и реорганизация. Предоставяме пълен обем правни услуги и съдействие, които обхващат:

 • Изготвяне на сравнителен преглед на възможните варианти на преобразуване и техните последици върху засегнатия бизнес, включително запазване на съществуващи лицензии и разрешителни, ефекти върху договорните отношения с трети лица, прехвърляне на персонал и основни данъчни импликации;
 • Изготвяне на план на действие и прогноза за необходимото за преобразуването време, позволяващи на клиента да направи точни вътрешни преценки;
 • Осигуряване на практическо съдействие за реализацията на избрания сценарий на преобразуване, включително изготвяне на съответните корпоративни документи и търговски договори, получаване на необходимите административни разрешителни, извършване на необходимите регистрации/вписвания;
 • Осигуряване на успешното завършване на процеса по преобразуване и определяне на правните параметри за дейността на новата организационна форма.

Енергийно право

Енергетиката е един от най- важните и бързо променящи се сектори на икономиката, както на глобално, така и на национално ниво. Световните проблеми, свързани с намаляване емисиите на парникови газове, нарастващото глобално търсене, сигурността на доставките и застаряващите енергийни съоръжения, се съчетават със спецификите на българския енергиен пазар като: труден преход от регулиран и централизиран към свободен пазар, недостатъчен капацитет на мрежата и нужда от значителни инвестиции за нейното развитие и разширяване, увеличаващи се цени на електроенергията и т.н.

Гореспоменатите специфики, съчетани с техническия прогрес, нарастващата конкуренция и по-стриктните и постоянно променящи се регулации, изискват нови, по- сложни продукти и по- гъвкав подход.

Нашият екип притежава специфичните за индустрията познания, опит и ноу-хау, съчетани с многогодишно консултиране на клиенти в различни сфери на правото. Способни сме да предложим адекватни съвети, отговарящи на сложните потребности на нашите клиенти, подкрепяйки ги на всеки етап от осъществяване на инвестициите им.

Нашите адвокати са съветвали местни и чуждестранни предприятия от енергийния сектор, осъществяващи различни дейности (производство, пренос, разпределение и доставка, търговия) и опериращи в различни енергийни сектори (електроенергетика, топлоенергетика, възобновяеми източници).

Имаме солиден опит с възобновяеми източници, като една от горещите теми в сектора през последните няколко години. Сред услугите ни се включват: извършване на правен анализ на възобновяеми енергийни проекти, намиращи се на различен етап от своето развитие, съдействие при придобиване и/или разпореждане с подобни проекти, изготвяне на договори за съвместно развитие, съвети за развитието на проекта с оглед нормативните изисквания и т.н.

Извършваме множество услуги в енергийния сектор, включително:

 • Консултации през целия жизнен цикъл на енергийни активи от проектиране, през строителство, финансиране, опериране и поддръжка;
 • Практическо съдействие на продавачи и купувачи при сделки по вливания и придобивания;
 • Консултиране по отношение на регулаторните режими и приложими нормативни изисквания за дейността на различните участници на пазара;
 • Практическо съдействие при лицензионни и други нормативно установени процедури;
 • Изготвяне на договори и съдействие при преговори с други участници на пазара.

Трудово право

Трудовото право в България е един от най-„консервативните“ отрасли на нашата правна система. От друга страна, трудовото право е сред най- непостоянните и бързо-променящи се сфери на правото в ЕС и по света и именно това е предизвикателството в нашата местна трудовоправна доктрина, съдебна практика и законодателство.

Съществено условие за успешен бизнес е мъдрото управление на човешките ресурси и оценяването на човешкия фактор. Нашето адвокатско дружество предоставя адекватна правна помощ и съдействие за спазването на нормативните изисквания в тази област, като осигурява информиран, конфиденциален и професионален съвет по всички възможни трудовоправни въпроси. Клиентите ни се обръщат към нас, за да им помогнем да се справят с рисковете и да ги посъветваме във връзка с ключови трудовоправни въпроси, както и да ги подкрепим в ежедневните им дейности.

Основните области на правно съдействие включват:

 • Трудови правоотношения – изготвяне и преговори по трудови договори и трудови политики, консултиране във връзка с командироване, цялостнo съдействие при законосъобразно прекратяване на трудовите правоотношения, изготвяне на споразумения за конфиденциалност и въздържане от конкурентна дейност;
 • Преструктуриране – съвети във връзка с нормативните изисквания и практическо съдействие по повод трудовоправните аспекти в процеса на преструктуриране, както и по повод предстоящи съкращения;
 • Преобразувания, придобивания и аутсорсинг – консултиране по трудовоправните аспекти при преобразуване, придобиване, аутсорсинг и други търговски транзакции;
 • Установяване на чужденци – съвети по имиграционни въпроси, свързаните с тях данъчни проблеми и регулаторни изисквания, които възникват при изпращане на служители на работа в чужбина и набиране на персонал от чужбина;
 • Процесуално представителство- консултиране и представителство на клиенти във връзка с всички видове трудовоправни спорове, медиация и разрешаване на спорове.

Имиграционно право

Убедени сме, че развитието на бизнеса днес е глобално приключение и предизвикателство. Многонационалните компании се нуждаят от интегрирани решения за ключови трудовоправни и имиграционни въпроси при работа в рамките на различни юрисдикции. Корпорации с международна дейност преместват служителите си по целия свят, но трябва да правят това ефективно. Това изисква професионален и гъвкав правен подход, който може да постигнете с нашата подкрепа.

Законовата рамка на България в сферата на имиграционното право, както и в повечето други юрисдикции, въвежда доста рестриктивен и консервативен режим и процедури, много от които изискват значително време и обемна документация. Адвокатите от екипа ни познават добре тези процедури, както и преобладаващите практики на компетентните регулаторни и контролни органи, и са способни да ви преведат през въпросните процедури, като се стремят към най- ефективен резултат.

Акцентирайки върху спазване на законовите изисквания, можем да съдействаме за получаване на необходимите визи, разрешения за работа и за пребиваване, да консултираме при определяне на приложимия вид виза, както и във връзка с други имиграционни въпроси и процедури. Целта ни е да предоставим необходимите правни консултации, с помощта на които международните проекти на нашите клиенти да бъдат възможно най- успешни.

Предоставяме консултации и съдействие на чужди граждани, желаещи да пребивават временно или постоянно в България, за да организираме законосъобразното им постъпване на работа и престой в страната.

Недвижими имоти

По време на бума на сделките с недвижими имоти в Източна Европа и България през първите години на този век, нашите адвокати натрупаха солиден опит, съветвайки български и чуждестранни инвеститори в процеса на финансиране, придобиване на недвижими имоти и последващото им застрояване със сгради и съоръжения от различен тип и мащаб. Адвокатско дружество Николов и съдружници разполага с опит и професионални познания да предоставя правни съвети на своите клиенти по всички правни въпроси, свързани със сделки с недвижими имоти.

В последните години, с оглед на кризата в сектора на недвижимите имоти, сделките от този тип често представляват истинско предизвикателство. Въпреки интереса на инвеститорите към недвижими имоти в България, те са изключително селективни към предложенията на пазара. Настоящата ситуация в сектора на недвижимите имоти предлага възможности за изгодно придобиване на имоти от продавачи в затруднено финансово положение, но отново основен проблем се явява финансирането. Това често налага различни действия по преструктуриране на дружествата – собственици на недвижими имоти и е свързано с трудни преговори по осигуряването на рефинансиране.

Благодарение на дългогодишния си опит и контакти ние сме в състояние да съдействаме по всички правни въпроси, свързани със сделки с недвижими имоти, включително при:

 • Извършване на правни анализи
 • Структуриране на сделката, подготовка на различни правни модели за придобиване на недвижими имоти с оглед избор на най-благоприятната опция за клиента, напр. придобиване на актив, придобиване на дялове, апортиране на имот, заместване в дълг и др.
 • Съвет относно данъчните аспекти, свързани с различните начини за придобиване
 • Съдействие в преговорите с финансиращите институции
 • Практическо съдействие през целия процес на сделката до пълното и окончателно прехвърляне на собствеността върху имота
 • Съдействие за осигуряване на рефинансиране  и осъществяване на процеса по реструктуриране на дълга, предоставяне на съвети относно аспектите, свързани с недвижими имоти, в рамките на процедури по изпълнение на обезпечения, несъстоятелност, преструктуриране
 • Консултации при отдаване под наем, управление на недвижими имоти и договори за продажба.

Интелектуална и индустриална собственост

Зачитането на авторското право и сродните му права е основополагащ фактор за развитието на творческите индустрии. Създаването на интелектуални продукти изисква не само авторска креативност, но и нужната юридическа компетентност.

Нашите консултанти са участвали в експертна дейност по изготвяне на законодателни актове и в правоприлагането в сферата на интелектуалната собственост. Разполагат с опит в областта на закрилата на индустриалната собственост. Нашите усилия са насочени да:

 • Съветваме и подпомагаме клиентите си по повод регулаторни процедури, протичащи пред административни органи, с цел получаване на изискуеми регистрации. Подготвяме всички видове корпоративни документи, търговски договори и свързаните с тях документи.
 • Осъществяваме представителство пред Патентното ведомство и изготвяме на договори и документи, свързани със запазване, прехвърляне и използване на търговски марки.
 • Оказваме съдействие и предоставяме становища по възникнали въпроси на регулацията на авторските и сродните на тях права.
 • Осигуряваме правна защита срещу издадени от административните органи неблагоприятни юридически актове.
 • Извършваме цялостно правно обслужване в областта на издателската и продуцентската дейност.

Стандарт ISO 9001

ISO 9001 e международен стандарт, поставящ изисквания към системите за управление на качеството в дадена организация, чрез който компанията демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, удовлетворяващ клиентските и приложимите нормативни изисквания, като се стреми към непрекъснато усъвършенстване на процесите.

ISO 9001 e приложим за всяка организация, независимо от нейния размер и предмет на дейност. Той съдейства за повишаване и подобряване на корпоративния имидж, разширяване на пазарните възможности, изграждането на механизъм за контрол на изпълнението на клиентските изисквания, осигуряване на вътрешен корпоративен ред и правила, подобряване на отношенията с клиентите и доставчиците и непрекъснато повишаване на компетентността на персонала.

Нашите консултанти са водещи одитори и са преминали обучение в Lloyd`s Register Quality Assurance (LRQA) – България. Притежават практически опит и са участвали във въвеждането на системи за управление на качеството в областта на печатната и полиграфическа, информационната и рекламна дейност чрез разработването, внедряването и одитирането на Системи за управление на качеството.

Предоставяме следните услуги:

1. Преглед на състоянието на компанията (GAP анализ):

 • Установяване на текущия бизнес модел в компанията;
 • Анализ на състоянието и определяне на структура на системата за управление на качеството; и
 • Разработване на план-график за изпълнение на разработката и съпътстващи документи.

2. Разработване на документите от Системата за управление на качеството:

 • Разработване на документите от Системата за управление на качеството;
 • Приемане на документите от съвместни работни екипи на консултанта и клиента.

3. Внедряване:

 • Провеждане на обучение по внедряване с персонала на клиента;
 • Извършване на пробни вътрешни одити; и
 • Извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите.

4. Функциониране:

 • Провеждане на обучение на вътрешни одитори; и
 • Извършване на вътрешни одити.

5. Отношения по повод сертифицирането:

 • Участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит на компанията; и
 • Отстраняване на евентуални забележки от одита.

6. Поддържане на системи за управление на качеството:

 • Консултантски услуги при поддържането и развитието на системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001.

Технологично, медийно и телекомуникационно право

Технологичният, медийният и телекомуникационен сектори (ТМТ) са едни от най-динамично развиващите се сфери на правото, отразяващи бързите и радикални промени в обществената среда. През последните няколко години българското право в областта на ТМТ претърпя значителен напредък, опитвайки се да се хармонизира успешно с международните стандарти и достиженията на правото на Европейския съюз.

По-специално в областта на медийното право, в началото на 21 век честотният ресурс бе приватизиран и на българския радио- и телевизионен пазар навлязоха значими чуждестранни компании. Либерализирането на законодателството създаде възможност за появата на множество телевизионни организации, които разпространяват програми по кабел и сателит. Чуждестранни инвеститори придобиха собственост във вестници, списания и полиграфически предприятия.

Динамичното развитие на информационните технологии постави на изпитание технологичния, медиен и телекомуникационен бизнес. Ние сме готови да съдействаме за преодоляване на трудностите, стоящи пред компаниите от тези сектори, като им гарантираме качествена правна помощ.

Нашите консултанти притежават задълбочени теоретични познания и дългогодишен практически опит, натрупан в публичноправни и частноправни организации от ТМТ
бизнеса, в публичната администрация, от експертна дейност в законодателния орган и затова си позволяваме да предложим широка гама от дейности, като:

 • Съветваме и подпомагаме клиентите си по повод регулаторни процедури, протичащи пред надзорни органи, с цел получаване на изискуеми лицензи и регистрации.
 • Подготвяме всички видове корпоративни документи, търговски договори и свързаните с тях документи.
 • Предоставяме консултации и по данъчноправни, осигурителноправни и трудовоправни въпроси, възникнали в хода на търговската дейност.
 • Оказваме съдействие и изготвяме становища по възникнали въпроси на ТМТ секторите (вкл. в областта на редакционното съдържание и търговското слово).
 • Осигуряваме правна защита срещу издадени от административните органи неблагоприятни юридически актове.
 • Извършваме цялостно правно обслужване в областта на издателската, продуцентската и рекламната медийна дейност.
 • Оказваме съдействие на продавачи и купувачи при сделки по вливания и придобивания в областта на ТМТ и извършваме свързания с това правен анализ.

Развитието на пазарната икономика в България предостави възможност за разрастване и на рекламната индустрия. Регулацията на рекламната дейност се разпростира върху различни сегменти на пазара, като си поставя за цел да гарантира лоялната конкуренция и да защити правата на потребителите. Съдържанието на търговска комуникация се подчинява на подробни етични правила от 2009 г. Днес повече от всякога рекламодателите и рекламните агенции се нуждаят от висококвалифицирана правна експертиза при създаването и разпространението на рекламни послания.

Нашето дружество съветва клиенти във връзка с правните и етични аспекти на рекламната дейност:

 • Изготвяме договори в областта на рекламата, спонсорството и др.
 • Предоставяме становища по възникнали въпроси на регулацията и саморегулацията на рекламната дейност.
 • Осигуряваме правна защита срещу издадени от административните органи неблагоприятни юридически актове.