Предстоящи промени за централите на биомаса

Към настоящия момент от задължително изкупуване на електроенергия по преференциални цени продължават да се възползват електрически централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони, които отговарят на следните изисквания:

а) имат инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW и използват биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто; или

б) имат инсталирана електрическа мощност 500 kW и използват биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство.

Преференциите продължават да действат за централи, които ще бъдат въведени в експлоатация до 30.06.2015 г. С преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, приет на първо четене на 23.09.2015 г., се очаква парламентът да разгледа на второ четене изменения в режима на преференциалното изкупуване на енергията от биомаса централи, като се очаква да отпадне за изкупуване по преференциални цени на произведената енергия от нови биомаса централи, въведени в експлоатация след 01.01.2016 г.

Междувременно, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) също ще разгледа изменения в режима за преференциалното изкупуване на електричество, произведено от биомаса централите. Нови, значително по-ниски преференциални цени, ще бъдат подложени на обществено обсъждане на 21.10.2015 г., като се очаква новите цени да влязат в сила от 01.11.2015 г.

Засегнати от евентуалното приемане на новите цени ще бъдат биомаса централи, с инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW, използващи биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто. За тях се предвижда същественото намаляване на действащата преференциална цена, както следва:

  • от 483,81 лв. / MWh съгласно действащата от 01.07.2015 г. цена, на 340,69 лв./ MWh – за централите с инсталирана мощност до 500 kW; и
  • от 450,09 лв. / MWh съгласно действащата от 01.07.2015 г. цена, на 306,28 лв. / MWh – за централите с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW.

Предлага се намаляване и на преференциалната цена за изкупуване на енергия от централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, с инсталирана мощност до 500 kW. За тях се предвижда намаляване в цената за изкупуване от 397,09 лв. / MWh, която действа към момента, на 309.11 лв. / MWh, като мотивите за изменението са съществени промени в ценообразуващи елементи.

СГС обяви КТБ в несъстоятелност

След като жалбите на най – големите акционери в КТБ срещу отнемането на лиценза на банката отново бяха оставени без разглеждане от ВАС (петчленен състав), спряното производство по несъстоятелност на банката бе възобновено от Софийски градски съд.

В последния ден от законоустановения седемдневен срок съдът се произнесе с решение, с което обяви КТБ в несъстоятелност, като определи за начална дата на неплатежоспособността 06.11.2014 г. – датата, на която беше отнет лицензът на банката.

С решението от 22.04.2015 г. Софийски градски съд откри производството по несъстоятелност срещу банката, постанови прекратяване на дейността и правомощията на органите на КТБ и я лиши от правото да се разпорежда с имуществото си, като наложи обща възбрана върху всички активи на банката и постанови започване осребряването на имуществото ѝ. Решението на съда може да бъде обжалвано в седемдневен срок пред Софийски апелативен съд, като обжалването не спира изпълнението му.

ВАС потвърди решението на БНБ за отнемане лиценза на КТБ

Върховният административен съд в тричленен състав остави без разглеждане жалбите на най- големите акционери в КТБ, поради липса на директен правен интерес от обжалване. Според мотивите на съда акционерите са само косвено засегнати от предприетите специални мерки, а единствено КТБ чрез своите органи на управление би имала директен правен интерес да обжалва решението на надзорния орган.

Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Доклад за определяне на преференциални цени на ел. енергия, произведена от биомаса

На 08.01.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР ще се проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическа енергия, произведена от биомаса

Работна група към ДКЕВР е изготвила доклад, съгласно който се предлага изменение на действащите преференциални цени на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВИ) – биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци.

Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), ДКЕВР ежегодно (т.е. веднъж годишно) в срок до 30 юни определя преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от ВИ. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗЕВИ Комисията разполага с правомощие да определя/изменя преференциалните цени и в случаите, когато в резултат на анализ на ценообразуващите елементи констатира съществено изменение на някой от тях. Съгласно §1, т.28 от ДР на ЗЕВИ „съществено изменение на ценообразуващ елемент” е такова изменение, при което се констатира разлика с повече от 10% в стойността на ценообразуващия елемент след момента на определяне на преференциалната цена.

Работната група към ДКЕВР е установила съществено изменение на един от ценообразуващите елементи (разходите за суровини) при определяне на преференциалната цена на електрическа енергия, произведена от директно или индиректно изгаряне на биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци.

С доклада работната група предлага намаление в преференциалните цени. Намалението варира между 32%-34% при цените за електроенергия, произведена от директно изгаряне на биомаса, и между 13%-15% при цените за електроенергия, произведена от индиректно изгаряне чрез термична газификация на биомаса.

Процедура по несъстоятелност срещу Корпоративна търговска банка, спряна от Софийски градски съд

Bulgaria will keep its flat tax rate of 10%, Bulgarian National Assembly has decided, rejecting motions to re-introduce progressive taxation.


Следваща публикация „Процедура по несъстоятелност срещу Корпоративна търговска банка, спряна от Софийски градски съд“